Μετεγγραφές

1. Καταρτιζο?μενος σε ΙΕΚ που επιθυμει? μετεγγραφη? σε α?λλο ΙΕΚ, ιδιωτικο? η? δημο?σιο, δυ?ναται να την πραγματοποιη?σει απο? την 1η Σεπτεμβρι?ου ε?ως και την 20η Σεπτεμβρι?ου εκα?στου ε?τους. Ο εκπαιδευο?μενος υποβα?λλει αι?τηση στο ΙΕΚ που επιθυμει? να μεταγραφει? προσκομι?ζοντας τον ατομικο? του φα?κελο, τον οποι?ο παραλαμβα?νει μετα? απο? αι?τηση? του απο? το ΙΕΚ που φοιτου?σε, το οποι?ο υποχρεου?ται να του προσκομι?σει γνη?σιο αντι?γραφο εντο?ς αποκλειστικη?ς ημερομηνι?ας πε?ντε (5) ημερω?ν απο? την αι?τηση? του. Οι αιτη?σεις μεταγραφη?ς εγκρι?νονται η? απορρι?πτονται απο? την Διοι?κηση του ΙΕΚ υποδοχη?ς, το αργο?τερο ε?ως και την 25η Σεπτεμβρι?ου, ω?στε ο?σοι δεν μεταγραφου?ν να συνεχι?ζουν απρο?σκοπτα τη φοι?τηση? τους στο ΙΕΚ που φοιτου?σαν.

2. Πρου?ποθε?σεις μετεγγραφω?ν απο? Ιδιωτικο? σε Δημο?σιο ΙΕΚ ει?ναι οι κα?τωθι :
α) το κατα? κεφαλη?ν εισο?δημα δεν πρε?πει να υπερβαι?νει τις εννια? (9.000 ?) χιλια?δες ευρω?,
β) εξε?ταση δυνατο?τητας υποδοχη?ς απο? το Δημο?σιο ΙΕΚ.
3. Μετεγγραφε?ς καταρτιζομε?νων δυ?νανται να πραγματοποιου?νται μετα? την ε?κδοση των αποτελεσμα?των φοι?τησης του χειμερινου? εξαμη?νου κατα?ρτισης και πριν την ε?ναρξη του εαρινου?, εφο?σον συντρε?χουν σοβαροι? λο?γοι ο?πως, λο?γοι υγει?ας, αλλαγη?ς το?που διαμονη?ς, μετεγκατα?στασης σπουδαζο?ντων αδελφω?ν κλπ. Ο εκπαιδευο?μενος υποβα?λλει αι?τηση στο ΙΕΚ που επιθυμει? να μεταγραφει?, προσκομι?ζοντας τον ατομικο? του φα?κελο τον οποι?ο παραλαμβα?νει μετα? απο? αι?τηση? του απο? το ΙΕΚ που φοιτου?σε, το οποι?ο υποχρεου?ται να του προσκομι?σει γνη?σιο αντι?γραφο εντο?ς αποκλειστικη?ς ημερομηνι?ας πε?ντε (5) ημερω?ν απο? την αι?τηση? του. Οι αιτη?σεις μετεγγραφη?ς διαβιβα?ζονται, μαζι? με την ειση?γηση του Διευθυντη? του ΙΕΚ στο οποι?ο επιθυμει? να φοιτη?σει ο καταρτιζο?μενος, στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εγκρι?νονται η? απορρι?πτονται με απο?φαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στις περιπτω?σεις ο?που η απο?φαση μετεγγραφη?ς δεν ε?χει εκδοθει? με?χρι την ημερομηνι?α ε?ναρξης του εαρινου? εξαμη?νου κατα?ρτισης, ο εκπαιδευο?μενος καταρτι?ζεται στο ΙΕΚ που ει?ναι γραμμε?νος.
4. Σε περι?πτωση ανα?κλησης της αδει?ας ιδιωτικου? ΙΕΚ η? για οποιοδη?ποτε λο?γο αδυναμι?ας παροχη?ς υπηρεσιω?ν στους σπουδαστε?ς του και κατα? τη δια?ρκεια του εξαμη?νου, με απο?φαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα ο?μορα δημο?σια ΙΕΚ υποχρεου?νται να μεταγρα?ψουν ο?σους εκ των φοιτου?ντων το επιθυμου?ν και το δηλω?σουν σε ειδικη? προ?σκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.