Αποφοίτηση

1. Ο καταρτιζο?μενος αποφοιτα?, εφο?σον δεν υποχρεου?ται σε επαναπαρακολου?θηση μαθη?ματος, κατα? τα προβλεπο?μενα του ανωτε?ρω α?ρθρου και, η τελικη? βαθμολογι?α του σε κα?θε μα?θημα ει?ναι τουλα?χιστον πε?ντε (5). Επιπλε?ον, στο τε?λος του εξαμη?νου θα πρε?πει να ε?χει συμπληρω?σει τις προβλεπο?μενες ω?ρες κατα?ρτισης καταμερισμε?νες αναλογικα? σε θεωρητικε?ς, εργαστηριακε?ς και μικτε?ς, ο?πως περιγρα?φονται στο αντι?στοιχο ωρολο?γιο προ?γραμμα, ο?πως επι?σης να ε?χει ολοκληρωθει? και η υποχρεωτικη? πρακτικη? α?σκηση.
2. Εα?ν υστερει? σε ε?να μο?νο μα?θημα, ενω? ο γενικο?ς με?σος ο?ρος βαθμολογι?ας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σε ο?λα τα μαθη?ματα του εξαμη?νου, συμπεριλαμβανομε?νου και αυτου? που υστε?ρησε, ει?ναι τουλα?χιστον ε?ξι (6), ο καταρτιζο?μενος υποχρεου?ται να επανεξεταστει? στο μα?θημα που υστε?ρησε σε επο?μενες εξεταστικε?ς περιο?δους, με?χρις ο?του η νε?α βαθμολογι?α της τελικη?ς εξε?τασης ει?ναι τουλα?χιστον πε?ντε (5).
3.Σε κα?θε α?λλη περι?πτωση ο καταρτιζο?μενος υποχρεου?ται να παρακολουθη?σει μο?νο τα μαθη?ματα του εξαμη?νου στα οποι?α υστε?ρησε.

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ
Εδώ μπορείτε να βρείτε τον νεο κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.