1. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
 2. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

 1. Τα προγρα?μματα σπουδω?ν της αρχικη?ς κατα?ρτισης αποτυπω?νονται στους αντι?στοιχους οδηγου?ς σπουδω?ν, ανα? ομα?δα προσανατολισμου? επαγγελμα?των, τομε?α η? ειδικο?τητα. Ο οδηγο?ς σπουδω?ν κα?θε ειδικο?τητας περιλαμβα?νει σαφε?ς επαγγελματικο? προφι?λ και μαθησιακα? αποτελε?σματα που αναλυ?ονται σε γνω?σεις, δεξιο?τητες και ικανο?τητες κατα? μα?θημα και ειδικο?τητα, πιστωτικε?ς μονα?δες, αντιστοιχι?σεις ειδικο?τητας και κατα?ταξης υποψηφι?ων. Επι?σης, περιλαμβα?νει το ωρολο?γιο προ?γραμμα με διδακτε?α υ?λη θεωρητικη?ς η? εργαστηριακη?ς ενο?τητας, διαμορφωμε?νη συ?μφωνα με τα επιδιωκο?μενα μαθησιακα? αποτελε?σματα κα?θε μαθη?ματος, τα προσο?ντα των εκπαιδευτω?ν, τις μεθο?δους διδασκαλι?ας, τον εξοπλισμο?, ο?πως και τα με?σα διδασκαλι?ας.Τα προγρα?μματα σπουδω?ν, ανα? ειδικο?τητα, της αρχικη?ς επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης, διαμορφω?νονται και εποπτευ?ονται ως προς την εφαρμογη? τους απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
 2. Η πιστοποι?ηση των προγραμμα?των σπουδω?ν γι?νεται απο? τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 3. Απο?φοιτοι Ι.Ε.Κ. ει?ναι δυνατο? να κατατα?σσονται σε εξα?μηνο κατα?ρτισης α?λλης ειδικο?τητας της ι?διας Ομα?δας Προσανατολισμου?. Οι απο?φοιτοι που επιθυμου?ν κατα?ταξη, υποβα?λλουν σχετικη? αι?τηση και τη Βεβαι?ωση Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμου?ν να φοιτη?σουν κατα? την περι?οδο εγγραφω?ν. Η κατα?ταξη αποφοι?των γι?νεται για συγκεκριμε?νη ειδικο?τητα, συ?μφωνα με τις οδηγι?ες που περιλαμβα?νονται στους οδηγου?ς σπουδω?ν και με απο?φαση του Διευθυντη? ΙΕΚ που ε?χουν αιτηθει? εγγραφη? απο? κατα?ταξη.Οι απο?φοιτοι και οι καταρτιζο?μενοι των ΙΕΚ, καθω?ς και οι απο?φοιτοι α?λλων δομω?ν εκπαι?δευσης ? κατα?ρτισης, δυ?νανται να κατατα?σσονται σε συναφει?ς ειδικο?τητες απαλλασσο?μενοι απο? τα μαθη?ματα τα οποι?α η?δη ε?χουν διδαχθει?, συ?μφωνα με τα εγκεκριμε?να προγρα?μματα σπουδω?ν και υ?στερα απο? ε?γκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (α?ρθρο 47, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).Ο?που δεν προβλε?πονται κανο?νες κατα?ταξης στα προγρα?μματα σπουδω?ν, θα γι?νεται εξε?ταση κατα? περι?πτωση απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ..
 4. Τα προγρα?μματα σπουδω?ν της αρχικη?ς επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης δυ?νανται να συνδε?ουν τα μαθησιακα? αποτελε?σματα με Πιστωτικε?ς Μονα?δες, σε εφαρμογη? του Εθνικου? Πλαισι?ου Προσο?ντων και του European Credit System for Vocational and Education and Training ? ECVET που περιγρα?φεται στη Συ?σταση του Ευρωπαι?κου? Κοινοβουλι?ου και του Συμβουλι?ου, της 18ης Ιουνι?ου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009). Η απο?δοση? των πιστωτικω?ν μονα?δων επιτρε?πει το?σο την αντιστοι?χηση των αποκτου?μενων προσο?ντων και την ισοτιμι?α των τι?τλων σπουδω?ν, ο?σο και την κινητικο?τητα μεταξυ? διαφο?ρων εκπαιδευτικω?ν συστημα?των και των διαφο?ρων χωρω?ν της Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης.

 1. Οι σπουδαστε?ς των Ι.Ε.Κ. που ε?χουν συμπληρω?σει τουλα?χιστον 120 ημερομι?σθια στην ειδικο?τητα που εγγρα?φονται, απαλλα?σσονται, εφο?σον το επιθυμου?ν, με υπευ?θυνη δη?λωση του α?ρθρου 8 του ν. 1599/1996, απο? την υποχρε?ωση φοι?τησης του εξαμη?νου Πρακτικη?ς Α?σκησης και τους απονε?μεται η Βεβαι?ωση Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης με την ολοκλη?ρωση των τεσσα?ρων εξαμη?νων της θεωρητικη?ς και της εργαστηριακη?ς κατα?ρτισης. Οι σπουδαστε?ς των I.E.Κ. που ε?χουν συμπληρω?σει τουλα?χιστον 40 ημερομι?σθια στην ειδικο?τητα που εγγρα?φονται, προσμετρου?νται αυτα? στο χρο?νο της Πρακτικη?ς Α?σκησης η? Μαθητει?ας, εφο?σον το επιθυμου?ν, με υπευ?θυνη δη?λωση του α?ρθρου 8 του ν. 1599/1996 (α?ρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).
 2. Η Πρακτικη? Α?σκηση η? Μαθητει?α, ει?ναι συνολικη?ς δια?ρκειας 960 ωρω?ν. Το πε?μπτο εξα?μηνο Πρακτικη?ς Α?σκησης δυ?ναται να λαμβα?νει χω?ρα κατα? τη δια?ρκεια του τρι?του και του τε?ταρτου εξαμη?νου φοι?τησης (α?ρθρο 9 παρ. 2 του παρο?ντος).
 3. Οι σπουδαστε?ς Ι.Ε.Κ. δυ?νανται, την Πρακτικη? Α?σκηση η? τη Μαθητει?α, με τους ο?ρους και τις πρου?ποθε?σεις των σπουδαστω?ν των Σ.Ε.Κ., εκτο?ς της δια?ρκεια?ς της, με ευθυ?νη εφαρμογη?ς του ιδιωτικου? Ι.Ε.Κ. που φοιτου?ν, να την πραγματοποιου?ν σε φυσικα? προ?σωπα, Ν.Π.Δ.Δ. η? Ν.Π.Ι.Δ.. Η περι?οδος πρακτικη?ς α?σκησης πρε?πει να ει?ναι συνεχο?μενη η? και τμηματικη? χωρι?ς να υπερβαι?νει χρονικα? το ε?να (1) ημερολογιακο? ε?τος (α?ρθρο 23, παρ. 5 του ν. 4186/2013 (Α? 163)).
 4. Η εποπτει?α, ο συντονισμο?ς, η διασφα?λιση της ποιο?τητας και η αξιολο?γηση της πρακτικη?ς α?σκησης πραγματοποιου?νται με ευθυ?νη του Διευθυντη? του Ι.Ε.Κ. η? α?λλου οριζο?μενου απο? αυτο?ν προσω?που ως Συντονιστη? Πρακτικη?ς Α?σκησης. Ο Συντονιστη?ς Π.Α. ει?ναι αρμο?διος για την παρακολου?θηση της παρουσι?ας του καταρτιζομε?νου, τη διασφα?λιση της ποιο?τητας του περιβα?λλοντος εργασι?ας του ασκου?μενου, τον επιτο?πιο ε?λεγχο της επιχει?ρησης και την τη?ρηση ατομικου? φακε?λου πρακτικη?ς α?σκησης με τις σχετικε?ς μηνιαι?ες εκθε?σεις προο?δου.
 5. Για τους σπουδαστε?ς των δημο?σιων φορε?ων η ε?κδοση των πιστοποιητικω?ν υγει?ας και οι ιατρικε?ς πρα?ξεις που απαιτου?νται για τη Μαθητει?α σε χω?ρους εργασι?ας, εφο?σον οι σπουδαστε?ς δεν ει?ναι α?μεσα η? ε?μμεσα ασφαλισμε?νοι, γι?νονται δωρεα?ν απο? δημο?σια νοσοκομει?α η? απο? ιατρου?ς συμβεβλημε?νους με το Δημο?σιο η? με φορει?ς κοινωνικη?ς ασφα?λισης. Το Δημο?σιο καλυ?πτει τις δαπα?νες της ιατροφαρμακευτικη?ς και νοσοκομειακη?ς περι?θαλψης των σπουδαστω?ν, που ε?παθαν ατυ?χημα κατα? την α?σκηση στα Σχολικα? Εργαστη?ρια (Σ.Ε.) των Σχολω?ν Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης η? στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. η? στα Εργαστηριακα? Κε?ντρα η? στα Ι.Ε.Κ. η? στα εργαστη?ρια Γυμνασι?ων και Γενικω?ν Λυκει?ων η? στα Εργαστηριακα? Κε?ντρα Φυσικω?ν Επιστημω?ν (Ε.Κ.Φ.Ε.) η? στους χω?ρους εργασι?ας, κατα? το με?ρος που οι δαπα?νες αυτε?ς δεν καλυ?πτονται απο? α?μεση η? ε?μμεση ασφα?λιση. Η Μαθητει?α η? και η Πρακτικη? Α?σκηση, το?σο στους ιδιωτικου?ς ο?σο και στους φορει?ς του Δημοσι?ου, ει?ναι δυνατο?ν να χρηματοδοτει?ται απο? εθνικου?ς η? / και κοινοτικου?ς πο?ρους, συ?μφωνα με τις ισχυ?ουσες κα?θε φορα? διατα?ξεις.
 6. Με κοινη? απο?φαση των Υπουργω?ν Οικονομικω?ν, Παιδει?ας και Θρησκευμα?των και Υγει?ας ρυθμι?ζονται ο τρο?πος κα?λυψης των δαπανω?ν, καθω?ς και οι πρου?ποθε?σεις και τα θε?ματα που αφορου?ν στην εφαρμογη? των διατα?ξεων του παρο?ντος α?ρθρου. Με την ι?δια απο?φαση ρυθμι?ζεται η συμμετοχη? του Δημοσι?ου στις εισφορε?ς και τις αποζημιω?σεις των σπουδαστω?ν και των εργοδοτω?ν κατα? τη δια?ρκεια της Μαθητει?ας.

 1. Για την προω?θηση της αρχικη?ς επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης στο πλαι?σιο και της εθνικη?ς αναπτυξιακη?ς στρατηγικη?ς, στους καταρτιζο?μενους των Ι.Ε.Κ. παρε?χονται τα εξη?ς:(α)κι?νητρα εγγραφη?ς η? συνε?χισης των σπουδω?ν σε προγρα?μματα αρχικη?ς επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης με γεωγραφικα?, εισοδηματικα?, κοινωνικα? και α?λλα κριτη?ρια,(β) ε?παινοι / βραβευ?σεις με κριτη?ρια σχετιζο?μενα αποκλειστικα? με την επι?δοση στις σπουδε?ς τους.
 2. Οι ακριβει?ς ο?ροι και πρου?ποθε?σεις για την παροχη? των κινη?τρων και τη χορη?γηση των επαι?νων/ βραβευ?σεων καθορι?ζονται με αποφα?σεις του Υπουργου? Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, οι οποι?ες εφαρμο?ζονται απο? τα κατα? το?πους Ι.Ε.Κ.
 3. Οι καταρτιζο?μενοι των Ι.Ε.Κ. απαλλα?σσονται κατα? την εγγραφη? τους απο? την καταβολη? παραβο?λου.

 1. Για τη διασφα?λιση της ποιο?τητας της παρεχο?μενης κατα?ρτισης, τα Ι.Ε.Κ. εφαρμο?ζουν, σε ετη?σια βα?ση, αυτοαξιολο?γηση συ?μφωνα με το θεσμοθετημε?νο πλαι?σιο για τη διασφα?λιση ποιο?τητας.
 2. Η αυτοαξιολο?γηση περιλαμβα?νει την αξιολο?γηση το?σο των εφαρμοζο?μενων πολιτικω?ν και διαδικασιω?ν ο?σο και την αξιολο?γηση μετρη?σιμων αποτελεσμα?των επι?δοσης.
 3. Τα μετρη?σιμα αποτελε?σματα σχετι?ζονται με τους δει?κτες ποιο?τητας, συμπεριλαμβανομε?νων των κυ?ριων δεικτω?ν ποιο?τητας του πλαισι?ου, τους οποι?ους οι διευθυ?νσεις των δημοσι?ων Ι.Ε.Κ. πρε?πει να στοχοθετου?ν και να παρακολουθου?ν συστηματικα?, με την εποπτει?α της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και την υποστη?ριξη εφαρμογη?ς απο? τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
 4. Τα μετρη?σιμα αποτελε?σματα των δεικτω?ν ποιο?τητας πρε?πει να καταχωρι?ζονται σε τακτα? χρονικα? διαστη?ματα σε ειδικη? βα?ση δεδομε?νων, συ?μφωνα με τις διαδικασι?ες που ε?χουν θεσπιστει?, ω?στε να δημιουργει?ται το απαραι?τητο υπο?βαθρο για τη συγκριτικη? αξιολο?γηση μεταξυ? Ι.Ε.Κ. και με σκοπο? τη διαρκη? βελτι?ωση των παρεχο?μενων υπηρεσιω?ν.

 1. Η ετη?σια αυτοαξιολο?γηση των Ι.Ε.Κ. βασι?ζεται, μεταξυ? α?λλων, και στα αποτελε?σματα διαμορφωτικω?ν (on-going) αξιολογη?σεων και ερευνω?ν, που ενδεικτικα? περιλαμβα?νουν: ε?ρευνα καταρτιζομε?νων, ε?ρευνα εκπαιδευτω?ν, ε?ρευνα αποφοι?των, ε?ρευνα εργοδοτω?ν, αξιολογη?σεις διαχειριστικω?ν αρχω?ν, αξιολογη?σεις απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ..
 2. Τα εργαλει?α για τη διενε?ργεια των ερευνω?ν (ερωτηματολο?για, συνεντευ?ξεις, κ.λπ.) παρε?χονται απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., ω?στε να εξασφαλι?ζεται η ομοιογε?νεια των συλλεχθε?ντων στοιχει?ων. Ε?ρευνες ει?ναι δυνατο? να διεξα?γονται και σε κεντρικο? επι?πεδο, τα αποτελε?σματα των οποι?ων προωθου?νται στα κατα? το?πους Ι.Ε.Κ. για τη λη?ψη με?τρων βελτι?ωσης.

 1. Τα αποτελε?σματα της ετη?σιας αυτοαξιολο?γησης, καθω?ς και το υλικο? που τεκμηριω?νει τα πορι?σματα? της, συμπεριλαμβανομε?νων των ερευνω?ν και αξιολογη?σεων της προηγου?μενης παραγρα?φου, αξιολογου?νται απο? ομα?δα ειδικα? εκπαιδευμε?νων προς του?το αξιολογητω?ν, που συστη?νεται απο? τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
 2. Η τη?ρηση των κανο?νων και των διατα?ξεων που σχετι?ζονται με τις πρου?ποθε?σεις αδειοδο?τησης, την παροχη? του εκπαιδευτικου? ε?ργου και, εν γε?νει, τη λειτουργι?α των Ι.Ε.Κ., αποτελει? ευθυ?νη της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με τη συνεργασι?α του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο?,που αυτο? απαιτει?ται. Στο πλαι?σιο αυτο?, η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. δυ?ναται να διενεργει? ελε?γχους, τακτικου?ς η? ε?κτακτους, απο? τριμελη? επιτροπη? που ορι?ζεται κα?θε φορα?, με απο?φαση του Προι?σταμε?νου της Μονα?δας αδειοδο?τησης η? ελε?γχου των δομω?ν της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. η? να αναθε?τει με απο?φαση του Γενικου? Γραμματε?α Δ.Β.Μ. σε εξουσιοδοτημε?νους τρι?τους, καθ? ο?λη τη δια?ρκεια του ε?τους, καθω?ς και να εισηγει?ται σχετικα? συ?μφωνα με τα αποτελε?σματα του ελε?γχου στον Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ο οποι?ος ε?χει την ευθυ?νη καταλογισμου? κυρω?σεων συ?μφωνα με τις ισχυ?ουσες διατα?ξεις. Κατα? τον ε?λεγχο συνεκτιμω?νται τα ωρολο?για προγρα?μματα με την αντι?στοιχη διδακτε?α υ?λη, θεωρητικη?ς η? εργαστηριακη?ς ενο?τητας, ο?πως ει?ναι διαμορφωμε?νη, συ?μφωνα με τα επιδιωκο?μενα μαθησιακα? αποτελε?σματα κα?θε μαθη?ματος, τα προσο?ντα των εκπαιδευτω?ν, οι με?θοδοι διδασκαλι?ας, ο εξοπλισμο?ς, καθω?ς και τα με?σα διδασκαλι?ας. Τα αποτελε?σματα ελε?γχου καταγρα?φονται σε ειδικη? ε?κθεση, η οποι?α αναρτα?ται στην επι?σημη ιστοσελι?δα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Η διαδικασι?α ελε?γχου και η δημοσιοποι?ηση της ε?κθεσης πρε?πει να ολοκληρω?νονται αποκλειστικα? εντο?ς τρια?ντα (30) ημερολογιακω?ν ημερω?ν..
 3. Τα αποτελε?σματα των αυτοαξιολογη?σεων και των κα?θε ει?δους εξωτερικω?ν αξιολογη?σεων κοινοποιου?νται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. η οποι?α συντα?σσει συνολικη? ετη?σια ε?κθεση για τη δια? βι?ου μα?θηση στην Ελλα?δα.
 4. Σε περι?πτωση προσωρινη?ς παυ?σης, η? διακοπη?ς λειτουργι?ας, η? ανα?κλησης της α?δειας ιδιωτικου? ΙΕΚ, η? για οποιοδη?ποτε λο?γο αδυναμι?ας παροχη?ς υπηρεσιω?ν στους σπουδαστε?ς του, ο ιδιοκτη?της παραδι?δει το αρχει?ο στο πλησιε?στερο δημο?σιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιο?τητας Γ.Γ.Δ.Β.Μ., μετα? απο? απο?φαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..

 1. Ως εκπαιδευτη?ς ενηλι?κων ορι?ζεται ο επαγγελματι?ας ο οποι?ος διαθε?τει τα τυπικα? και ουσιαστικα? προσο?ντα για την α?σκηση του επαγγε?λματο?ς του και την απαιτου?μενη πιστοποιημε?νη εκπαιδευτικη? επα?ρκεια για τη γενικη? εκπαι?δευση και την επαγγελματικη? κατα?ρτιση στο πλαι?σιο της Δια? Βι?ου Μα?θησης, ο?πως προσδιορι?ζεται σχετικα? στο εκα?στοτε ισχυ?ον πιστοποιημε?νο Επαγγελματικο? Περι?γραμμα Εκπαιδευτη?.
 2. Η επα?ρκεια, η διαρκη?ς ανανε?ωση και η επικαιροποι?ηση των προσο?ντων των εκπαιδευτω?ν ο?πως και η χρη?ση των κατα?λληλων εκπαιδευτικω?ν μεθο?δων και εργαλει?ων, συμπεριλαμβανομε?νων των τεχνικω?ν εκπαι?δευσης ενηλι?κων, αποτελου?ν βασικε?ς πρου?ποθε?σεις για τη διασφα?λιση της υψηλη?ς ποιο?τητας της παρεχο?μενης κατα?ρτισης. Για το λο?γο αυτο?, τα προγρα?μματα σπουδω?ν περιλαμβα?νουν σαφει?ς κατευθυ?νσεις αναφορικα? με τα προσο?ντα των εκπαιδευτω?ν ανα? μα?θημα και με τα απαιτου?μενα εκπαιδευτικα? με?σα, μεθοδολογι?ες και εργαλει?α.
 3. Ανω?τατο ο?ριο διδακτικω?ν ωρω?ν ανα? εκπαιδευτη? ενηλι?κων, σε ο?λες τις δημο?σιες δομε?ς Δια? Βι?ου Μα?θησης, ορι?ζονται οι ει?κοσι (20) διδακτικε?ς ω?ρες εβδομαδιαι?ως. Ο?ταν ο εκπαιδευτη?ς ενηλι?κων ε?χει την δημοσιου?παλληλικη? ιδιο?τητα η? ε?χει πλη?ρη απασχο?ληση στον ιδιωτικο? τομε?α, ανω?τατο ο?ριο διδακτικω?ν ωρω?ν ορι?ζονται οι δε?κα (10) διδακτικε?ς ω?ρες εβδομαδιαι?ως.
 4. Μετα? την ε?ναρξη λειτουργι?ας του Υπομητρω?ου Εκπαιδευτω?ν Αρχικη?ς Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης, πρου?πο?θεση για την υποβολη? αι?τησης ει?ναι η εγγραφη? του υποψη?φιου εκπαιδευτη? στο υπομητρω?ο, που τηρει?ται απο? τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απο?φαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορι?ζεται κα?θε αναγκαι?α λεπτομε?ρεια για την τη?ρηση του Υπομητρω?ου Εκπαιδευτω?ν Αρχικη?ς Επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης.
 5. α) Οι θε?σεις εκπαιδευτω?ν των δημο?σιων ΙΕΚ προκηρυ?σσονται απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. η? α?λλον φορε?α Ν.Π.Δ.Δ. η? Ν.Π.Ι.Δ., που με απο?φαση? του ο Υπουργο?ς Παιδει?ας και Θρησκευμα?των του ε?χει αναθε?σει. Οι προκηρυ?ξεις, με χρη?ση ειδικου? πληροφοριακου? συστη?ματος, αναφε?ρουν : τη δια?ρκεια κατα?ρτισης, τις ειδικο?τητες που ε?χει αποφασιστει? να λειτουργη?σουν, τα μαθη?ματα ανα? ειδικο?τητα με αναφορα? στο ει?δος τους (θεωρητικα? - εργαστηριακα? - μικτα?) και στις προβλεπο?μενες απο? το προ?γραμμα σπουδω?ν ω?ρες διδασκαλι?ας ανα? μα?θημα, τους δικαιου?χους συμμετοχη?ς, τα απαιτου?μενα δικαιολογητικα?, τα κριτη?ρια επιλογη?ς, τη σχε?ση εργασι?ας, τον τρο?πο και την ανω?τατη ημερομηνι?α υποβολη?ς των αιτη?σεων των εκπαιδευτω?ν, τη διαδικασι?α υποβολη?ς και διαχει?ρισης τυχο?ν ενστα?σεων σε ο?λα τα στα?δια επιλογη?ς. Για την επιλογη? των εκπαιδευτω?ν συνεκτιμω?νται τα ακο?λουθα, σε σχε?ση με το αντι?στοιχο μα?θημα: η εργασιακη? εμπειρι?α, η διδακτικη? εμπειρι?α, η εξειδι?κευση στο γνωστικο? αντικει?μενο που επιθυμου?ν να διδα?ξουν, οι συναφει?ς με το αντικει?μενο μεταπτυχιακοι? τι?τλοι σπουδω?ν, η απο?δοση, η συνε?πεια και το επι?πεδο συνεργασι?ας στην περι?πτωση προηγου?μενης συνεργασι?ας με το ΙΕΚ ο?πως και κοινωνικα? κριτη?ρια. Η επιλογη? των εκπαιδευτω?ν γι?νεται απο? τριμελη? επιτροπη? αποτελου?μενη απο? τον Διευθυντη? της οικει?ας Δ.Δ.Β.Μ., τον Διευθυντη? του οικει?ου ΙΕΚ και ε?να με?λος οριζο?μενο απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ..β) Δικαι?ωμα υποβολη?ς αι?τησης ε?χουν ο?λοι οι ιδιω?τες, καθω?ς και οι με οποιαδη?ποτε σχε?ση εργασι?ας απασχολου?μενοι στο δημο?σιο τομε?α, που ε?χουν τα νο?μιμα τυπικα? προσο?ντα. Τα προσο?ντα που πρε?πει να διαθε?τουν οι εκπαιδευτε?ς περιγρα?φονται στα εγκεκριμε?να και δημοσιοποιημε?να αναλυτικα? προγρα?μματα σπουδω?ν των ειδικοτη?των της αρχικη?ς επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης η? ο?πως οριστου?ν η? αντιστοιχηθου?ν με απο?φαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Με απο?φαση του Υπουργου? Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, η οποι?α εκδι?δεται κατο?πιν ειση?γησης του Γενικου? Γραμματε?α Δια Βι?ου Μα?θησης, εξειδικευ?ονται τα κριτη?ρια επιλογη?ς εκπαιδευτω?ν στα δημο?σια ΙΕΚ.γ) Οι σχετικε?ς αμοιβε?ς των Εκπαιδευτω?ν Ενηλι?κων μπορου?ν να καλυ?πτονται και απο? συγχρηματοδοτου?μενα προγρα?μματα του ΕΣΠΑ..
 6. Οι ω?ρες της παρ. 3 του παραπα?νω α?ρθρου μπορει? με απο?φαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. να αυξα?νονται στις περιπτω?σεις εκει?νες που υπα?ρχει με τεκμηριωμε?νη ειση?γηση της Διευ?θυνσης του ΙΕΚ δυσκολι?α εξευ?ρεσης εκπαιδευτη? ενηλι?κων.

 1. Το διδακτικο? ε?τος στα Ινστιτου?τα Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης (ΙΕΚ) α?ρχεται την 1η Οκτωβρι?ου και, σε περι?πτωση Σαββα?του η? Κυριακη?ς, μετατι?θεται την αμε?σως επο?μενη Δευτε?ρα και λη?γει την 30η Ιουνι?ου εκα?στου ε?τους. Περιλαμβα?νει, δε, δυ?ο εξα?μηνα φοι?τησης ε?καστο, το ανω?τερο 300 ωρω?ν κατα?ρτισης. Για το χειμερινο? εξα?μηνο οι εγγραφε?ς, οι ανανεω?σεις εγγραφω?ν και οι κατατα?ξεις στους ανωτε?ρω φορει?ς πραγματοποιου?νται απο? την 1η Σεπτεμβρι?ου ε?ως την 30η Σεπτεμβρι?ου εκα?στου ε?τους, ενω? οι εγγραφε?ς για τις ειδικο?τητες που πραγματοποιου?νται το εαρινο? εξα?μηνο πραγματοποιου?νται απο? την 15η Ιανουαρι?ου ε?ως και την παραμονη? ε?ναρξης του εαρινου? εξαμη?νου εκα?στου ε?τους (α?ρθρο 47, παρ. 8 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).
 2. Η φοι?τηση στα Ι.Ε.Κ. ει?ναι πε?ντε (5) συνολικα? εξαμη?νων, επιμερισμε?νη σε τε?σσερα (4) εξα?μηνα θεωρητικη?ς και εργαστηριακη?ς κατα?ρτισης συνολικη?ς δια?ρκειας 1.200 διδακτικε?ς ω?ρες
  ειδικο?τητας, συ?μφωνα με τα εγκεκριμε?να προγρα?μματα σπουδω?ν, και σε ε?να εξα?μηνο Πρακτικη?ς Α?σκησης η? Μαθητει?ας συνολικη?ς δια?ρκειας 960 ωρω?ν. Η φοι?τηση δυ?ναται να α?ρχεται κατα? το χειμερινο? η? εαρινο? εξα?μηνο για αποφοι?τους δευτεροβα?θμιας μη υποχρεωτικη?ς τυπικη?ς εκπαι?δευσης η? και αποφοι?τους ανωτε?ρων απο? αυτη? βαθμι?δας η? και αποφοι?τους ΣΕΚ. Το πε?μπτο εξα?μηνο Πρακτικη?ς Α?σκησης δυ?ναται να λαμβα?νει χω?ρα παρα?λληλα κατα? τη δια?ρκεια του τρι?του και του τε?ταρτου εξαμη?νου φοι?τησης. Ο με?γιστος αριθμο?ς ανα? εκπαιδευτη? καθορι?ζεται σε τρια?ντα (30) καταρτιζο?μενους, σε εργαστηριακα? η? θεωρητικα? η? και μεικτα? μαθη?ματα (α?ρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).
 3. Η κατα?ρτιση κα?θε εξαμη?νου θεωρει?ται πλη?ρης, ο?ταν ε?χουν συμπληρωθει? οι προβλεπο?μενες απο? το προ?γραμμα σπουδω?ν ω?ρες. Σε περι?πτωση κατα? την οποι?α, σε ε?να η? περισσο?τερα Ι.Ε.Κ. δεν πραγματοποιηθει? κατα?ρτιση, συνολικα? η? σε επι?πεδο θεματικη?ς ενο?τητας, για οποιοδη?ποτε λο?γο, παρατει?νεται αντι?στοιχα η κατα?ρτιση του εξαμη?νου με απο?φαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και μο?νον σε εξαιρετικε?ς και αιτιολογημε?νες περιπτω?σεις.
 4. Οι ω?ρες κατα?ρτισης εκα?στου εξαμη?νου δυ?νανται να εκτει?νονται συ?μφωνα με τα ωρολο?για προγρα?μματα απο? δω?δεκα (12) ε?ως και δεκαπε?ντε (15) εβδομα?δες, αρκει? να ολοκληρω?νεται αποκλειστικα? την 15η Φεβρουαρι?ου το χειμερινο? εξα?μηνο και την 30η Ιουνι?ου το εαρινο? εξα?μηνο.
 5. Το εβδομαδιαι?ο ωρολο?γιο προ?γραμμα κατα?ρτισης καθορι?ζεται σε 20 ω?ρες, δυ?ναται ο?μως να αυξομειω?νεται κατα? τη δια?ρκεια του εξαμη?νου κατα? 30%, η?τοι μπορει? να κυμαι?νεται απο? δεκατε?σσερις (14) ε?ως και ει?κοσι ε?ξι (26) ω?ρες ανα? εβδομα?δα.
 6. Κατα? τη συμπλη?ρωση κα?θε εκατο? (100) διδακτικω?ν ωρω?ν κατα?ρτισης, θα πρε?πει να ε?χει ολοκληρωθει? ο προβλεπο?μενος απο? το ωρολο?γιο προ?γραμμα αριθμο?ς των θεωρητικω?ν, εργαστηριακω?ν και μικτω?ν μαθημα?των. Κατα? την ολοκλη?ρωση των ωρω?ν κατα?ρτισης ανα? εξα?μηνο, θα πρε?πει να ε?χει ολοκληρωθει? το συ?νολο της αναλογι?ας των προβλεπο?μενων θεωρητικω?ν, εργαστηριακω?ν και μικτω?ν μαθημα?των

 1. Η κατα?ρτιση περιλαμβα?νει μαθη?ματα: α)Θεωρητικα?: Θεωρητικα? χαρακτηρι?ζονται τα μαθη?ματα των οποι?ων η διδασκαλι?α πραγματοποιει?ται απο? ε?ναν εκπαιδευτη?, μο?νον σε αι?θουσες διδασκαλι?ας και ε?χουν ως σκοπο? να αποκτη?σουν οι καταρτιζο?μενοι τις γνω?σεις που ει?ναι απαραι?τητες για να κατανοη?σουν το γνωστικο? αντικει?μενο της κατα?ρτιση?ς τους.β) Εργαστηριακα?: Εργαστηριακα? χαρακτηρι?ζονται τα μαθη?ματα εκει?να τα οποι?α αποβλε?πουν στην εμπε?δωση του θεωρητικου? με?ρους της κατα?ρτισης και στην απο?κτηση δεξιοτη?των, πραγματοποιου?νται δε αποκλειστικα? στους εργαστηριακου?ς χω?ρους ενω? δυ?ναται να παρε?χονται στο συ?νολο η? σε με?ρος των εγγεγραμμε?νων φοιτου?ντων κα?θε τμη?ματος.γ) Μικτα?: Μικτα? χαρακτηρι?ζονται τα μαθη?ματα που απαιτου?ν ταυτο?χρονη θεωρητικη? κατα?ρτιση και απο?κτηση δεξιοτη?των.
 2. Η δια?ρκεια της ωριαι?ας διδασκαλι?ας ο?λων των μαθημα?των καθορι?ζεται σε 45 λεπτα?. Ο με?γιστος αριθμο?ς των ωρω?ν διδασκαλι?ας καθορι?ζεται σε οκτω? (8) ω?ρες ανα? ημε?ρα κατα?ρτισης. Η διδασκαλι?α των εργαστηριακω?ν μαθημα?των η? του εργαστηριακου? με?ρους των μικτω?ν μαθημα?των ει?ναι δυνατο? να γι?νεται συνεχο?μενη με?χρι τρεις (3) ω?ρες.
 3. . Μετα? την ει?σοδο του εκπαιδευτη? στην αι?θουσα διδασκαλι?ας η? στον εργαστηριακο? χω?ρο, δεν επιτρε?πεται η ει?σοδος καταρτιζομε?νων.
 4. Οι παρουσι?ες λαμβα?νονται υποχρεωτικα? ανα? ω?ρα κατα?ρτισης κατα? την ε?ναρξη? της και με ευθυ?νη του εκπαιδευτη? η? των εκπαιδευτω?ν.
 5. Ο με?γιστος αριθμο?ς καταρτιζομε?νων ανα? εκπαιδευτη?, καθορι?ζεται σε τρια?ντα (30) α?τομα το?σο σε θεωρητικα? ο?σο και σε μικτα? μαθη?ματα, δυ?ναται ο?μως να προσαυξα?νεται κατα? 10%, με σκοπο? τη σωστη? κατανομη? των καταρτιζομε?νων. Ο?ταν ο αριθμο?ς των καταρτιζομε?νων σε ε?καστο εργαστηριακο? μα?θημα υπερβαι?νει τους δεκαπε?ντε (15), το?τε δυ?ναται να τοποθετηθει? δευ?τερος εκπαιδευτη?ς και εφο?σον αυτο? προβλε?πεται απο? τον αντι?στοιχο οδηγο? σπουδω?ν.
 6. Τα εργαστηριακα? μαθη?ματα τα οποι?α διενεργου?νται εκτο?ς χω?ρου Ι.Ε.Κ., δυ?νανται να λειτουργου?ν σε τμη?ματα με μικρο?τερο αριθμο? καταρτιζομε?νων και με ελα?χιστο αριθμο? επτα? (7), μετα? απο? απο?φαση του Διευθυντη? του Ι.Ε.Κ.., σε κα?θε α?λλη περι?πτωση χρεια?ζεται ε?γκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..

 1. Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δεν γίνονται κατά τις εορτές, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές καθώς επίσης και τις ημέρες τοπικών αργιών λόγω θρησκευτικών εορτών ή επετείων.

 1. Ο Διευθυντη?ς Δια? Βι?ου Μα?θησης (Δ.Δ.Β.Μ.) ανακοινω?νει πι?νακα με τις ειδικο?τητες που θα λειτουργη?σουν στα ΙΕΚ ευθυ?νης της Περιφερειακη?ς Ενο?τητας τουλα?χιστον τρεις (3) ημε?ρες πριν απο? την ημερομηνι?α υποβολη?ς αιτη?σεων των υποψηφι?ων και συ?μφωνα με το Ν. 4186/2013.
 2. Οι υποψη?φιοι καταρτιζο?μενοι προκειμε?νου να συμμετα?σχουν στη διαδικασι?α επιλογη?ς, υποβα?λλουν σε ειδικο? πληροφοριακο? συ?στημα αι?τηση συμμετοχη?ς, στην οποι?α θα αναγρα?φονται τα ονομαστικα? στοιχει?α, τα στοιχει?α ταυτο?τητας, το ΑΜΚΑ και η διευ?θυνση κατοικι?ας του υποψηφι?ου, καθω?ς και η σειρα? προτι?μησης των ειδικοτη?των που προ?κειται να λειτουργη?σουν στο ΙΕΚ.
 3. Μετα? τη λη?ξη της προθεσμι?ας υποβολη?ς των αιτη?σεων επιλογη?ς, ανακοινω?νονται απο? τις Δ.Δ.Β.Μ. πι?νακες αξιολο?γησης ανα? ειδικο?τητα - τμη?μα ? ΙΕΚ. Ο?σοι υποψη?φιοι κε?κτηνται δικαιω?ματος εγγραφη?ς, συ?μφωνα με τους πι?νακες αξιολο?γησης, υποχρεου?νται να προσκομι?σουν στο ΙΕΚ που ε?χουν επιλεγει? τα δηλωθε?ντα στην αι?τηση? τους απαραι?τητα δικαιολογητικα?.
 4. Οι τελικοι? επιλεγε?ντες, υποχρεου?νται να προσκομι?σουν κατα? την οριστικη? τους εγγραφη? στο ΙΕΚ που ε?χουν επιλεγει? τα δηλωθε?ντα στην αι?τηση? τους απαραι?τητα δικαιολογητικα?.
 5. Για τη μοριοδο?τηση των υποψηφι?ων καταρτιζομε?νων λαμβα?νονται υπο?ψη τα ακο?λουθα:α) Ο βαθμο?ς του τι?τλου σπουδω?ν, ο οποι?ος απαιτει?ται για την εισαγωγη? στο ΙΕΚ. Τα μο?ρια που δι?νει ο τι?τλος ει?ναι το?σα ο?σα ο γενικο?ς βαθμο?ς, με μετατροπη? του κλασματικου? με?ρους σε δεκαδικο?. Σε περι?πτωση που ο βαθμο?ς του τι?τλου σπουδω?ν ει?ναι εκφρασμε?νος σε διαφορετικη? απο? την εικοσαβα?θμια κλι?μακα, γι?νεται αναγωγη? του σε εικοσαβα?θμια κλι?μακα.β) Η τεκμηριωμε?νη με τα απαραι?τητα δικαιολογητικα? εργασιακη? εμπειρι?α, σχετικη? με την ειδικο?τητα που επιθυμει? να καταρτιστει?, ει?τε στον δημο?σιο ει?τε στον ιδιωτικο? τομε?α ως εξη?ς:
 •  Για πρου?πηρεσι?α τριω?ν (3) μηνω?ν δυ?ο (2) μο?ρια.
 •  Για πρου?πηρεσι?α ε?ξι (6) μηνω?ν τρι?α (3) μο?ρια.
 •  Για πρου?πηρεσι?α εννε?α (9) μηνω?ν τε?σσερα (4) μο?ρια.
 •  Για πρου?πηρεσι?α δω?δεκα (12) μηνω?ν ε?ξι (6) μο?ρια.γ) Η εγγυ?τητα της ημερομηνι?ας κατα?θεσης της αι?τησης του υποψηφι?ου καταρτιζομε?νου με την ημερομηνι?α αποφοι?τησης του απο? τη δευτεροβα?θμια εκπαι?δευση, ως ακολου?θως:
 • Για δια?στημα ενο?ς (1) ε?τους απο? την ημερομηνι?α αποφοι?τησης δε?κα (10) μο?ρια
 • Για δια?στημα δυ?ο (2) ετω?ν απο? την ημερομηνι?α αποφοι?τησης επτα? (7) μο?ρια
 • Για δια?στημα τριω?ν (3) ετω?ν απο? την ημερομηνι?α αποφοι?τησης πε?ντε (5) μο?ρια
 • Για δια?στημα α?νω των τριω?ν (3) ετω?ν απο? την ημερομηνι?α αποφοι?τησης δυ?ο (2) μο?ρια.δ) Η ιδιο?τητα του πολυ?τεκνου γονε?α η? του τε?κνου πολυ?τεκνης οικογε?νειας, ο?πως αυτη? αποδεικνυ?εται απο? πιστοποιητικο? Δη?μου η? επι?σημο ε?γγραφο της ε?νωσης Πολυτε?κνων Ελλα?δας, πε?ντε (5) μο?ρια.ε) Η ιδιο?τητα τρι?τεκνου γονε?α η? τε?κνου τρι?τεκνης οικογε?νειας, ο?πως αυτη? αποδεικνυ?εται απο? πιστοποιητικο? Δη?μου, τρι?α (3) μο?ρια.ζ) Η ιδιο?τητα του προστα?τη η? του τε?κνου μονογονει?κη?ς οικογε?νειας τρι?α (3) μο?ρια.η) Ειδικα? οι ελληνοκυ?πριοι απο? τα κατεχο?μενα της Κυ?πρου η? τα με?λη της Ελληνικη?ς μειονο?τητας της Αλβανι?ας μπορου?ν να εγγρα?φονται στα δημο?σια ΙΕΚ σε καθορισμε?νο ποσοστο? επι? της εκα?στοτε καθορισμε?νης δυναμικο?τητας των τμημα?των, συ?μφωνα με απο?φαση των Δ.Δ.Β.Μ. και με βα?ση τα οριζο?μενα στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23-6- 2000), ο?πως εκα?στοτε ισχυ?ει.
 • 6. Δικαιολογητικα? για την επιλογη? των υποψηφι?ων καταρτιζομε?νων Δ. ΙΕΚ και εγγραφη?ς στα Ι.Ι.Ε.Κ. αποτελου?ν τα ακο?λουθα:

i. Σχετικη? αι?τηση στην οποι?α θα αναγρα?φονται τα ονομαστικα? στοιχει?α, τα στοιχει?α ταυτο?τητας και η διευ?θυνση κατοικι?ας του υποψηφι?ου, καθω?ς και η σειρα? προτι?μησης των ειδικοτη?των που προ?κειται να λειτουργη?σουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικο?]
ii. Ο εκα?στοτε προβλεπο?μενος πρωτο?τυπος τι?τλος σπουδω?ν (απολυτη?ριο η? πτυχι?ο), του οποι?ου θα εκδι?δεται φωτοαντι?γραφο με με?ριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρη?ση του στην επιλογη?, και θα επιστρε?φεται ο πρωτο?τυπος τι?τλος στον υποψη?φιο. Σε περι?πτωση που ει?ναι αδυ?νατη η προσκο?μιση του πρωτο?τυπου τι?τλου, θα προσκομι?ζεται ει?τε πρωτο?τυπο αποδεικτικο? τι?τλου σπουδω?ν, που θα εκδι?δεται απο? τη Σχολικη? Μονα?δα αποφοι?τησης του υποψηφι?ου και στο οποι?ο θα αναγρα?φεται ο τελικο?ς βαθμο?ς αποφοι?τησης, ει?τε οποιοδη?ποτε α?λλο ε?γγραφο προβλε?πεται απο? την ισχυ?ουσα κατα? περι?πτωση νομοθεσι?α. [υποχρεωτικο?]
iii. Δελτι?ο αστυνομικη?ς ταυτο?τητας η? Διαβατη?ριο η? α?λλο ε?γγραφο που προβλε?πεται απο? την ισχυ?ουσα κατα? περι?πτωση νομοθεσι?α, των οποι?ων η φωτοτυπι?α μπορει? να επικυρω?νεται και απο? το Ι.Ε.Κ. Σε περι?πτωση ε?λλειψης Αστυνομικη?ς Ταυτο?τητας η? Διαβατηρι?ου θα προσκομι?ζεται Πιστοποιητικο? Δη?μου. [υποχρεωτικο?]
iv. Βεβαι?ωση ΙΚΑ η? Δημο?σιας Υπηρεσι?ας, στην οποι?α θα αναγρα?φεται η πρου?πηρεσι?α (ημερομι?σθια η? ε?τη) που τυχο?ν πραγματοποι?ησε ο υποψη?φιος σε συγκεκριμε?νο επα?γγελμα και ειδικο?τητα, η? βεβαι?ωση Δημο?σιας Οικονομικη?ς Υπηρεσι?ας (Δ.Ο.Υ.) στην οποι?α θα αναγρα?φεται ο χρο?νος α?σκησης συγκεκριμε?νης επιτη?δευσης απο? τον υποψη?φιο.
v. Η απο?δειξη της πρου?πηρεσι?ας ει?ναι στην αποκλειστικη? ευθυ?νη του υποψηφι?ου.
vi. Πιστοποιητικο? οικογενειακη?ς κατα?στασης προκειμε?νου για πολυ?τεκνο η? τρι?τεκνο γονε?α η? τε?κνο πολυ?τεκνης η? τρι?τεκνης οικογε?νειας η? μονογονει?κη?ς οικογε?νειας, με τους περιορισμου?ς που τι?θενται απο? την ισχυ?ουσα νομοθεσι?α.
vii. Ειδικα? για την εγγραφη? αλλοδαπω?ν υπηκο?ων χωρω?ν εκτο?ς Ε.Ε., εντο?ς Ε.Ε. και ομογενω?ν, αντι? του δικαιολογητικου? ο?πως ορι?ζεται στο σημει?ο iii, απαιτει?ται η κατα?θεση διαβατηρι?ου η? ταυτο?τητας ομογενω?ν καθω?ς και της α?δειας παραμονη?ς για τους υπηκο?ους χωρω?ν εκτο?ς Ε.Ε.. Σε περι?πτωση μη αποφοι?τησης απο? ελληνικο? λυ?κειο η? ΣΕΚ, αντι? του δικαιολογητικου? ο?πως ορι?ζεται στο σημει?ο ii, απαιτει?ται η κατα?θεση του ισο?τιμου πρωτο?τυπου τι?τλου σπουδω?ν, επι?σημης μετα?φρασης αυτου? καθω?ς και της ισοτιμι?ας του, εκδοθε?ντων απο? δημο?σια ελληνικη? υπηρεσι?α.
7. Μετα? την ολοκλη?ρωση της διαδικασι?ας επιλογη?ς, ο?σοι καταρτιζο?μενοι επιλε?γονται σε Τμη?ματα Εαρινου? Εξαμη?νου κε?κτηνται της εγγραφη?ς και των δικαιωμα?των αυτη?ς απο? την επιλογη? τους.
8. Στο εαρινο? εξα?μηνο δυ?ναται να πραγματοποιει?ται προ?σκληση επιλογη?ς καταρτιζομε?νων μο?νο για τα τμη?ματα τα οποι?α δεν δημιουργη?θηκαν κατα? την αρχικη? προ?σκληση του χειμερινου? εξαμη?νου, με σκοπο? την συμπλη?ρωση? των τμημα?των στα οποι?α υπα?ρχουν προεγγραφε?ς.

 1. Για την οριστικοποι?ηση της εγγραφη?ς των επιλεγε?ντων υποψηφι?ων καταρτιζο?μενων, απαιτει?ται η ε?γκαιρη κατα?θεση στο ΙΕΚ ο?που κατετα?γησαν των απαραι?τητων δικαιολογητικω?ν και η οριστικοποι?ηση της εγγραφη?ς με την απο?κτηση Ειδικου? Κωδικου? Σπουδαστη? ΙΕΚ .
 2. Η μη οριστικοποι?ηση της εγγραφη?ς στο δημο?σιο ΙΕΚ το αργο?τερο εντο?ς αποκλειστικη?ς ημερομηνι?ας συ?μφωνα με την προκη?ρυξη, ε?χει ως συνε?πεια την απω?λεια της αρχικη?ς επιλογη?ς εγγραφη?ς.

 1. Ο καταρτιζο?μενος γρα?φεται στο επο?μενο εξα?μηνο κατα?ρτισης, εφο?σον πληρου?νται οι πρου?ποθε?σεις του α?ρθρου 20 του παρο?ντος.
 2. Η ανανε?ωση της εγγραφη?ς, υπο? τις ανωτε?ρω πρου?ποθε?σεις, πραγματοποιει?ται με κατα?θεση σχετικη?ς αι?τησης.

 

 1. Τα τμη?ματα δυ?νανται να δημιουργηθου?ν εφο?σον συμπληρω?σουν τον ελα?χιστο απαιτου?μενο αριθμο? των δεκαπε?ντε (15) καταρτιζομε?νων, εκτο?ς εξαιρετικω?ν περιπτω?σεων, κατα? τις οποι?ες υπα?ρχει τεκμηριωμε?νη ειση?γηση απο? τον Δ.Δ.Β.Μ. και υ?στερα απο? απο?φαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Ο με?γιστος αριθμο?ς καταρτιζομε?νων ανα? τμη?μα καθορι?ζεται σε τρια?ντα (30), δυ?ναται ο?μως να προσαυξα?νεται κατα? 10%, με σκοπο? την ορθη? κατανομη? των καταρτιζομε?νων.
 2. Σε περι?πτωση κατα? την οποι?α διαπιστωθει? αντικειμενικη? αδυναμι?α λειτουργι?ας τμη?ματος, εκδι?δεται σχετικη? απο?φαση απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., υ?στερα απο? τεκμηριωμε?νη προ?ταση της διευ?θυνσης του ΙΕΚ και της Δ.Δ.Β.Μ., στην οποι?α οι καταρτιζο?μενοι αυτω?ν των τμημα?των, εφο?σον το επιθυμου?ν, αποκτου?ν δικαι?ωμα προεγγραφη?ς για το εαρινο? β ? εξα?μηνο. Με την ι?δια απο?φαση ρυθμι?ζονται οι αναγκαι?ες αλλαγε?ς ο?πως, η μετακι?νηση εγγραφε?ντων μεταξυ? ΙΕΚ και η ε?νταξη εγγραφε?ντων σε α?λλες ειδικο?τητες. Εα?ν κα?ποιο απο? τα τμη?ματα αποφασιστει? να μην λειτουργη?σει, το?τε σε συνεργασι?α με το ΙΕΚ η?/και με τις Οικονομικε?ς Υπηρεσι?ες της Δ.Δ.Β.Μ., ενημερω?νονται οι εγγραφε?ντες και διευθετου?νται οι αλλαγε?ς (μετακι?νηση εγγραφε?ντων μεταξυ? ΙΕΚ, ε?νταξη εγγραφε?ντων σε α?λλες ειδικο?τητες).

 1. Σε περι?πτωση που υποψη?φιος καταρτιζο?μενος διαθε?τει πιστοποι?ηση στη χρη?ση Η/Υ και πιστοποιητικο? γλωσσομα?θειας επιπε?δου τουλα?χιστον Β2, απαλλα?σσεται απο? τα αντι?στοιχου επιπε?δου σχετικα? μαθη?ματα, εκτο?ς αν α?λλως ορι?ζεται απο? τον Οδηγο? Σπουδω?ν.Ο υποψη?φιος καταρτιζο?μενος δεν απαλλα?σσεται απο? την ειδικη? ορολογι?α σε ξε?νη γλω?σσα, με εξαι?ρεση τα αναφερο?μενα στην επο?μενη παρα?γραφο.
 2. Δι?νεται στους καταρτιζο?μενους η δυνατο?τητα απαλλαγη?ς απο? τα μαθη?ματα στα οποι?α διαθε?τουν πιστοποιημε?νο προσο?ν, μη εξαιρουμε?νων των εργαστηριακω?ν και μικτω?ν μαθημα?των, κατο?πιν αι?τηση?ς τους στο οικει?ο ΙΕΚ και απο?φασης του Διευθυντη?, εφο?σον προβλε?πεται απο? τους οδηγου?ς σπουδω?ν.

 1. Καταρτιζο?μενος σε ΙΕΚ που επιθυμει? μετεγγραφη? σε α?λλο ΙΕΚ, ιδιωτικο? η? δημο?σιο, δυ?ναται να την πραγματοποιη?σει απο? την 1η Σεπτεμβρι?ου ε?ως και την 20η Σεπτεμβρι?ου εκα?στου ε?τους. Ο εκπαιδευο?μενος υποβα?λλει αι?τηση στο ΙΕΚ που επιθυμει? να μεταγραφει? προσκομι?ζοντας τον ατομικο? του φα?κελο, τον οποι?ο παραλαμβα?νει μετα? απο? αι?τηση? του απο? το ΙΕΚ που φοιτου?σε, το οποι?ο υποχρεου?ται να του προσκομι?σει γνη?σιο αντι?γραφο εντο?ς αποκλειστικη?ς ημερομηνι?ας πε?ντε (5) ημερω?ν απο? την αι?τηση? του. Οι αιτη?σεις μεταγραφη?ς εγκρι?νονται η? απορρι?πτονται απο? την Διοι?κηση του ΙΕΚ υποδοχη?ς, το αργο?τερο ε?ως και την 25η Σεπτεμβρι?ου, ω?στε ο?σοι δεν μεταγραφου?ν να συνεχι?ζουν απρο?σκοπτα τη φοι?τηση? τους στο ΙΕΚ που φοιτου?σαν.
 2. Πρου?ποθε?σεις μετεγγραφω?ν απο? Ιδιωτικο? σε Δημο?σιο ΙΕΚ ει?ναι οι κα?τωθι :α) το κατα? κεφαλη?ν εισο?δημα δεν πρε?πει να υπερβαι?νει τις εννια? (9.000 ?) χιλια?δες ευρω?,β) εξε?ταση δυνατο?τητας υποδοχη?ς απο? το Δημο?σιο ΙΕΚ.
 3. Μετεγγραφε?ς καταρτιζομε?νων δυ?νανται να πραγματοποιου?νται μετα? την ε?κδοση των αποτελεσμα?των φοι?τησης του χειμερινου? εξαμη?νου κατα?ρτισης και πριν την ε?ναρξη του εαρινου?, εφο?σον συντρε?χουν σοβαροι? λο?γοι ο?πως, λο?γοι υγει?ας, αλλαγη?ς το?που διαμονη?ς, μετεγκατα?στασης σπουδαζο?ντων αδελφω?ν κλπ. Ο εκπαιδευο?μενος υποβα?λλει αι?τηση στο ΙΕΚ που επιθυμει? να μεταγραφει?, προσκομι?ζοντας τον ατομικο? του φα?κελο τον οποι?ο παραλαμβα?νει μετα? απο? αι?τηση? του απο? το ΙΕΚ που φοιτου?σε, το οποι?ο υποχρεου?ται να του προσκομι?σει γνη?σιο αντι?γραφο εντο?ς αποκλειστικη?ς ημερομηνι?ας πε?ντε (5) ημερω?ν απο? την αι?τηση? του. Οι αιτη?σεις μετεγγραφη?ς διαβιβα?ζονται, μαζι? με την ειση?γηση του Διευθυντη? του ΙΕΚ στο οποι?ο επιθυμει? να φοιτη?σει ο καταρτιζο?μενος, στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εγκρι?νονται η? απορρι?πτονται με απο?φαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στις περιπτω?σεις ο?που η απο?φαση μετεγγραφη?ς δεν ε?χει εκδοθει? με?χρι την ημερομηνι?α ε?ναρξης του εαρινου? εξαμη?νου κατα?ρτισης, ο εκπαιδευο?μενος καταρτι?ζεται στο ΙΕΚ που ει?ναι γραμμε?νος.
 4. Σε περι?πτωση ανα?κλησης της αδει?ας ιδιωτικου? ΙΕΚ η? για οποιοδη?ποτε λο?γο αδυναμι?ας παροχη?ς υπηρεσιω?ν στους σπουδαστε?ς του και κατα? τη δια?ρκεια του εξαμη?νου, με απο?φαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα ο?μορα δημο?σια ΙΕΚ υποχρεου?νται να μεταγρα?ψουν ο?σους εκ των φοιτου?ντων το επιθυμου?ν και το δηλω?σουν σε ειδικη? προ?σκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..

 1. Η αξιολο?γηση των γνω?σεων, ικανοτη?των και δεξιοτη?των των καταρτιζομε?νων ανα? μα?θημα γι?νεται και με βα?ση τον Οδηγο? Σπουδω?ν και περιλαμβα?νει σε κα?θε περι?πτωση : (α) Εξε?ταση προο?δου, (β) Τελικη? εξε?ταση η? και (γ) Αξιολο?γηση συμμετοχη?ς σε εργασι?ες ομαδικε?ς και ατομικε?ς, οι οποι?ες δυ?νανται να αντικαθιστου?ν εξε?ταση ε?ως και το 40% του πλη?θους των συνολικω?ν μαθημα?των εκα?στου εξαμη?νου.
 2. Αναφορικα? με τις εξετα?σεις προο?δου ισχυ?ουν τα εξη?ς:α) Σε ο?λα τα μαθη?ματα κα?θε εξαμη?νου κατα?ρτισης πραγματοποιει?ται τουλα?χιστον μια εξε?ταση προο?δου ανα? μα?θημα, προ της συμπληρω?σεως του 70% των ωρω?ν κατα?ρτισης του εξαμη?νου, με εξεταζο?μενα θε?ματα που ορι?ζονται απο? τον εκπαιδευτη? και βαθμολογου?νται απο? αυτο?ν.β) Η συμμετοχη? στην εξε?ταση προο?δου ει?ναι υποχρεωτικη? για ο?λους τους καταρτιζο?μενους. Σε περι?πτωση απουσι?ας καταρτιζομε?νου απο? εξε?ταση προο?δου για αποδεικνυο?μενους λο?γους ανωτε?ρας βι?ας η? σοβαρη?ς ασθε?νειας, η διοι?κηση του ΙΕΚ αποφασι?ζει για την εξε?ταση του καταρτιζομε?νου κατα? τη δια?ρκεια επο?μενης διδασκαλι?ας η? σε χρο?νο και το?πο που ορι?ζεται για τον σκοπο? αυτο? σε συνεργασι?α με τον εκπαιδευτη?.γ) Οι καταρτιζο?μενοι λαμβα?νουν γνω?ση της βαθμολογι?ας τους με ευθυ?νη της διοι?κησης του ΙΕΚ, η οποι?α μεριμνα? και για τη διαχει?ριση ενδεχο?μενων διαφωνιω?ν.δ) η δια?ρκεια της εξε?τασης προο?δου κα?θε μαθη?ματος δυ?ναται να ει?ναι με?χρι δυ?ο (2) ω?ρες.
 3. Αναφορικα? με τις τελικε?ς εξετα?σεις κα?θε εξαμη?νου ισχυ?ουν τα εξη?ς:?α) Στο τε?λος κα?θε εξαμη?νου πραγματοποιου?νται οι τελικε?ς εξετα?σεις κα?θε μαθη?ματος.?β) Ο τρο?πος διεξαγωγη?ς τους για κα?θε μα?θημα καθορι?ζεται απο? τον Οδηγο? Σπουδω?ν.γ) Τα θε?ματα των τελικω?ν εξετα?σεων ορι?ζονται απο? τον εκπαιδευτη? και βαθμολογου?νται απο? αυτο?ν.δ) Η δια?ρκεια κα?θε τελικη?ς εξε?τασης ει?ναι δυ?ο (2) ω?ρες εκτο?ς απο? τα εργαστη?ρια η? αν α?λλως ορι?ζεται στον οδηγο? σπουδω?ν.ε) Καταρτιζο?μενος που απουσια?ζει απο? τελικη? εξε?ταση μαθη?ματος για λο?γους ανωτε?ρας βι?ας η? σοβαρη?ς ασθε?νειας που αποδεικνυ?εται απο? αρμο?διο Δημο?σιο Φορε?α, υποβα?λλει αι?τηση προς τη διοι?κηση του ΙΕΚ μαζι? με τα σχετικα? δικαιολογητικα?, πα?ντοτε πριν απο? την ε?κδοση των αποτελεσμα?των του εξαμη?νου. Η διοι?κηση του ΙΕΚ αποφασι?ζει το χρο?νο και τον το?πο για την εξε?ταση του καταρτιζομε?νου αυτου? κατα? την τρε?χουσα εξεταστικη? περι?οδο, χωρι?ς υποχρε?ωση επαναπαρακολου?θησης του μαθη?ματος η? των μαθημα?των απο? την τελικη? εξε?ταση των οποι?ων απουσι?ασε και, χωρι?ς δικαι?ωμα εγγραφη?ς και φοι?τησης του σε επο?μενο διδακτικο? εξα?μηνο.
 4. Αναφορικα? με την αξιολο?γηση της συμμετοχη?ς σε εργασι?ες, ομαδικε?ς και ατομικε?ς, ισχυ?ουν τα εξη?ς:α) Τα θε?ματα των εργασιω?ν ορι?ζονται απο? τον εκπαιδευτη?. β) Οι εργασι?ες δυ?ναται να ει?ναι ατομικε?ς η? ομαδικε?ς.γ) Οδηγι?ες για τη θεματολογι?α των εργασιω?ν δι?νονται στον Οδηγο? Σπουδω?ν του μαθη?ματος η? και απο? τον εκπαιδευτη?.
 5. Το?σο κατα? τις εξετα?σεις προο?δου ο?σο και κατα? τις τελικε?ς εξετα?σεις, τα θε?ματα αναγρα?φονται σε φυ?λλο που αναφε?ρει τον τι?τλο του ΙΕΚ, την ειδικο?τητα, την ημερομηνι?α, το εξα?μηνο και το ε?τος κατα?ρτισης, τον τι?τλο του προς εξε?ταση μαθη?ματος, καθω?ς και το ονοματεπω?νυμο του εκπαιδευτη? - εισηγητη?. Επι?σης, αναφε?ρεται ο παρεχο?μενος χρο?νος για την εξε?ταση και το εα?ν τα θε?ματα ει?ναι ισο?τιμα στη βαθμολο?γηση.
 6. Διευκρινι?σεις επι? των θεμα?των και τυχο?ν οδηγι?ες δι?δονται μο?νο γραπτω?ς επι? του εντυ?που των θεμα?των. Περαιτε?ρω διευκρινι?σεις πρε?πει να αποφευ?γονται και πρε?πει να δι?δονται κατα? προτι?μηση γραπτω?ς και με νε?α θεω?ρηση της διοι?κησης του ΙΕΚ.
 7. Οι απαντη?σεις ει?ναι δυνατο?ν να δι?δονται απο? τους καταρτιζο?μενους στο φυ?λλο η? στα φυ?λλα των θεμα?των η? σε ανεξα?ρτητα φυ?λλα, τα οποι?α παραδι?δονται στους εξεταζο?μενους ταυτο?χρονα με τα θε?ματα, στα οποι?α αναγρα?φουν το ονοματεπω?νυμο, τον κωδικο? αριθμο? τους, την ειδικο?τητα, το εξα?μηνο, το τμη?μα, το μα?θημα και την ημερομηνι?α εξε?τασης.
 8. Σε ο?λες τις περιπτω?σεις, τα φυ?λλα θεμα?των και απαντη?σεων επιστρε?φονται στον εισηγητη? η? στον ορισθε?ντα επιτηρητη?, μετα? το πε?ρας της επεξεργασι?ας των θεμα?των.
 9. Ο εισηγητη?ς η? ο επιτηρητη?ς, αφου? διαγρα?ψει τα τυχο?ντα κενα? στα φυ?λλα απαντη?σεων, μονογρα?φει στο τε?λος της διαπραγμα?τευσης των θεμα?των, καταμετρα? τα παραδοθε?ντα γραπτα? και τα αντιπαραβα?λλει με την κατα?σταση των καταρτιζομε?νων, που ει?χαν δικαι?ωμα συμμετοχη?ς στην εξε?ταση, πιστοποιει? τους απο?ντες και αναγρα?φει τα ονοματεπω?νυμα τους στο φα?κελο εξετα?σεων.
 10. Στη συνε?χεια προσε?ρχεται στη γραμματει?α του ΙΕΚ ο?που υπα?λληλος, ο οποι?ος ε?χει ορισθει? απο? τη διοι?κηση του ΙΕΚ, παραλαμβα?νει τα γραπτα? και τα χρεω?νει στον εισηγητη? με πρωτο?κολλο παρα?δοσης και παραλαβη?ς προς διο?ρθωση.
 11. Ο εκπαιδευτη?ς βαθμολογει? με την αναγραφη? αριθμητικα? της επι?δοσης του καταρτιζομε?νου σε κα?θε επιμε?ρους θε?μα. Στο τε?λος, αναγρα?φει τη συνολικη? βαθμολογι?α του γραπτου? στο εμπρο?σθιο δεξιο? α?κρο ολογρα?φως και αριθμητικω?ς και υπογρα?φει. Σε περι?πτωση λανθασμε?νης βαθμολο?γησης του, διαγρα?φει με διαγω?νιο γραμμη? τα λα?θη και ξαναγρα?φει τον τελικο? βαθμο? θε?τοντας την μονογραφη? του δι?πλα απο? τη διαγραφη?.
 12. Ο εισηγητη?ς, εντο?ς το πολυ? τεσσα?ρων (4) εργα?σιμων ημερω?ν απο? την ημερομηνι?α εξε?τασης του μαθη?ματος, επιστρε?φει και παραδι?δει, με σχετικη? πρα?ξη παρα?δοσης - παραλαβη?ς, τα γραπτα? και τη συνοδευτικη? κατα?σταση αριθμητικη?ς βαθμολογι?ας στη Γραμματει?α του ΙΕΚ.
 13. Οι καταρτιζο?μενοι λαμβα?νουν γνω?ση των βαθμολογιω?ν τους με ευθυ?νη της διοι?κησης του ΙΕΚ, η οποι?α μεριμνα? και για την επι?λυση ενδεχο?μενων διαφωνιω?ν.
 14. Καταρτιζο?μενος, ο οποι?ος για οποιονδη?ποτε λο?γο δεν προσε?λθει στις εξετα?σεις βαθμολογει?ται με μονα?δα. Επι?σης με μονα?δα βαθμολογει?ται το γραπτο? των καταρτιζομε?νων, οι οποι?οι, ει?τε εμποδι?ζουν την ομαλη? διεξαγωγη? της εξε?τασης, ει?τε με οποιοδη?ποτε τρο?πο αντιγρα?φουν. Στις περιπτω?σεις αυτε?ς συντα?σσεται συ?ντομο πρακτικο? απο? τους επιτηρητε?ς πα?νω στο γραπτο? του καταρτιζομε?νου και επισυνα?πτονται τα τυχο?ν αποδεικτικα? στοιχει?α.
 15. Εξετα?ζονται μο?νο προφορικα? κατο?πιν αιτη?σεω?ς τους οι καταρτιζο?μενοι οι οποι?οι αδυνατου?ν να υποστου?ν γραπτη? εξε?ταση επειδη?:α) Ει?ναι τυφλοι?, συ?μφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α ?) ο?πως ισχυ?ει, η? ε?χουν ποσοστο? αναπηρι?ας στην ο?ραση? τους τουλα?χιστον 80%.β) Ε?χουν κινητικη? αναπηρι?α τουλα?χιστον 67%, μο?νιμη η? προσωρινη?, που συνδε?εται με τα α?νω α?κρα.γ) Πα?σχουν απο? σπαστικο?τητα των α?νω α?κρων.δ) Πα?σχουν απο? κα?ταγμα η? α?λλη προσωρινη? βλα?βη των α?νω α?κρων, τε?τοια που καθιστα? αδυ?νατη την γραφη?.ε) Η επι?δοση? τους στα μαθη?ματα δεν ει?ναι δυνατο?ν να ελεγχθει? με γραπτε?ς μο?νο εξετα?σεις λο?γω ειδικη?ς διαταραχη?ς του λο?γου (δυσλεξι?α).
 16. Για τις περιπτω?σεις α ε?ως δ, απαιτει?ται γνωμα?τευση συ?μφωνα με το ισχυ?ον κα?θε φορα? συ?στημα πιστοποι?ησης αναπηρι?ας της οικει?ας υγειονομικη?ς επιτροπη?ς, ενω? για την περι?πτωση ε, απαιτει?ται προσκο?μιση ειδικη?ς διαγνωστικη?ς ε?κθεσης αναγνωρισμε?νου δημοσι?ου ιατροπαιδαγωγικου? κε?ντρου, η? σταθμου?, η? Κ.Δ.Α.Υ., με την οποι?α πιστοποιει?ται ο?τι ει?ναι αδυ?νατος ο ε?λεγχος των γνω?σεων με γραπτη? μο?νο εξε?ταση λο?γω δυσλεξι?ας. Η διαγνωστικη? αυτη? ε?κθεση ισχυ?ει για τρι?α (3) χρο?νια απο? την ε?κδοση? της. Διαγνωστικε?ς εκθε?σεις απο? τις οποι?ες δεν προκυ?πτει αδυναμι?α της γραπτη?ς εξε?τασης λο?γω πιστοποιημε?νης δυσλεξι?ας δεν γι?νονται δεκτε?ς.
 17. Οι καταρτιζο?μενοι της ανωτε?ρω παραγρα?φου 16 εξετα?ζονται στα ι?δια θε?ματα στα οποι?α εξετα?ζονται οι υπο?λοιποι καταρτιζο?μενοι και στον ι?διο χρο?νο. Η εξε?ταση διενεργει?ται προφορικα? απο? τον διδα?σκοντα εκπαιδευτη? του μαθη?ματος ενω?πιον του Υποδιευθυντη?. Μετα? το τε?λος της εξε?τασης, ο εκπαιδευτη?ς αναγρα?φει το βαθμο? του εξετασθε?ντος επι? του φυ?λλου των απαντη?σεων και υπογρα?φει. Υπογρα?φει επι?σης στο φυ?λλο των απαντη?σεων ως ?παρω?ν? και ο Υποδιευθυντής

 1. Η επι?δοση των καταρτιζομε?νων στην εξε?ταση προο?δου αποτελει? το βαθμο? προο?δου (Β.Π.) του εξαμη?νου στο μα?θημα.
 2. Η επι?δοση των καταρτιζομε?νων στην τελικη? εξε?ταση αποτελει? το βαθμο? τελικη?ς εξε?τασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμη?νου στο μα?θημα.
 3. Η τελικη? βαθμολογι?α (Τ.Β) του μαθη?ματος διαμορφω?νεται κατα? 60% απο? το βαθμο? της γραπτη?ς τελικη?ς εξαμηνιαι?ας εξε?τασης και κατα? 40% απο? το με?σο ο?ρο του βαθμου? προο?δου (Β.Π.), στρογγυλοποιου?μενος στον πλησιε?στερο ακε?ραιο αριθμο?.
 4. Ο?ταν ε?να εργαστηριακο? μα?θημα διδα?σκεται απο? περισσο?τερους του ενο?ς εκπαιδευτε?ς, καθε?νας βαθμολογει? αυτοτελω?ς. Ο με?σος ο?ρος των βαθμολογιω?ν αυτω?ν αποτελει? τη βαθμολογι?α της εξε?τασης, προο?δου η? τελικη?ς (Β.Π. η? Β.Τ.Ε).
 5. Ο βαθμο?ς της εξε?τασης μικτου? μαθη?ματος, προο?δου η? τελικη?ς (Β.Π. η? Β.Τ.Ε), ει?ναι ο με?σος ο?ρος των επι? με?ρους βαθμολογιω?ν εξε?τασης του θεωρητικου? και εργαστηριακου? με?ρους.
 6. Δεν εξα?γεται τελικη? βαθμολογι?α σε μα?θημα για το οποι?ο η φοι?τηση του καταρτιζομε?νου ε?χει χαρακτηριστει? ανεπαρκη?ς, κατα? τα προβλεπο?μενα κατωτε?ρω.
 7. Το α?θροισμα της τελικη?ς βαθμολογι?ας ο?λων των μαθημα?των κατα?ρτισης, συμπεριλαμβανομε?νων, σε περι?πτωση κατα?ταξης, και εκει?νων των οποι?ων ε?χει κατοχυρωθει? η βαθμολογι?α, διαιρου?μενο με τον αριθμο? των μαθημα?των, αποτελει? το γενικο? με?σο ο?ρο βαθμολογι?ας (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιζο?μενου στο εξα?μηνο αυτο?.
 8. .Ο?που προβλε?πεται απαλλαγη? απο? μαθη?ματα, το πλη?θος αυτω?ν των μαθημα?των δεν υπολογι?ζεται κατα? τον υπολογισμο? του Γ.Μ.Ο.Β.
 9. Η κλι?μακα βαθμολογι?ας ορι?ζεται απο? 1 ε?ως 10.

 1. Ο καταρτιζο?μενος εγγρα?φεται στο επο?μενο εξα?μηνο κατα?ρτισης, εφο?σον δεν υποχρεου?ται σε επαναπαρακολου?θηση μαθη?ματος και συντρε?χει μια απο? τις παρακα?τω πρου?ποθε?σεις:α) Η τελικη? βαθμολογι?α του σε κα?θε μα?θημα ει?ναι τουλα?χιστον πε?ντε (5).β) Υστερει? σε ε?να μο?νο μα?θημα, ενω? ο γενικο?ς με?σος ο?ρος βαθμολογι?ας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμη?νου, συμπεριλαμβανομε?νης και αυτη?ς που υστε?ρησε, ει?ναι τουλα?χιστον ε?ξι (6).
 2. Στην ανωτε?ρω περι?πτωση 1β, ο καταρτιζο?μενος υποχρεου?ται να επανεξεταστει? στο μα?θημα που υστε?ρησε, στην εξεταστικη? περι?οδο του εξαμη?νου που παρακολουθει? εντο?ς επτα? (7) ημερω?ν. Η βαθμολογι?α της εξε?τασης αυτη?ς, σε περι?πτωση που ει?ναι ι?ση η? μεγαλυ?τερη του 5, ει?ναι η νε?α τελικη? βαθμολογι?α στο μα?θημα.
 3. Εα?ν η νε?α βαθμολογι?α δεν ει?ναι τουλα?χιστον πε?ντε (5), ο καταρτιζο?μενος αποκτα? δικαι?ωμα εγγραφη?ς στο επο?μενο εξα?μηνο, αλλα? υποχρεου?ται να επανεξεταστει? στο μα?θημα που υστε?ρησε στην αμε?σως επο?μενη εξεταστικη? περι?οδο. Στην περι?πτωση που η βαθμολογι?α ει?ναι εκ νε?ου κα?τω του πε?ντε (5), υποχρεου?ται να επαναπαρακολουθη?σει το μα?θημα.
 4. Σε κα?θε α?λλη περι?πτωση ο καταρτιζο?μενος υποχρεου?ται να επαναλα?βει την κατα?ρτιση μο?νο στα μαθη?ματα του εξαμη?νου στα οποι?α υστε?ρησε.
 5. .Εα?ν στο ΙΕΚ δε λειτουργει? τμη?μα ειδικο?τητας και εξαμη?νου σε μα?θημα του οποι?ου ο καταρτιζο?μενος υστε?ρησε σε βαθμολογι?α η? ει?χε ανεπαρκη? κατα?ρτιση, δι?δεται η δυνατο?τητα για την παρακολου?θηση των μαθημα?των ο καταρτιζο?μενος να εντα?σσεται σε τμη?μα ειδικο?τητας αντιστοι?χου εξαμη?νου ο?που διδα?σκονται τα μαθη?ματα που οφει?λει να παρακολουθη?σει η? το ΙΕΚ να δημιουργει? ειδικο? τμη?μα προ?σθετης κατα?ρτισης, για τον καταρτιζο?μενο η? τους καταρτιζο?μενους, οι οποι?οι δεν ει?ναι δυνατο?ν να αντιμετωπιστου?ν με τις παραπα?νω δυνατο?τητες.

 1. Η φοι?τηση ει?ναι υποχρεωτικη? για ο?λα τα μαθη?ματα.
 2. Επαρκη?ς χαρακτηρι?ζεται η φοι?τηση σε κα?θε μα?θημα στο οποι?ο ο καταρτιζο?μενος σημει?ωσε αριθμο? ωριαι?ων απουσιω?ν μικρο?τερο η? ι?σο του δεκαπε?ντε 15% του συνο?λου των προβλεπομε?νων ωρω?ν διδασκαλι?ας του μαθη?ματος κατα? τη δια?ρκεια του εξαμη?νου, στρογγυλοποιου?μενο στον πλησιε?στερο ακε?ραιο αριθμο?.
 3. Σε εξαιρετικε?ς περιπτω?σεις και υ?στερα απο? απο?φαση της Διοι?κησης του ΙΕΚ, το προαναφερθε?ν ο?ριο μπορει? να αυξα?νεται κατα? 5% ανα? μα?θημα, αλλα? σε καμι?α περι?πτωση το συ?νολο των απουσιω?ν ο?λων των μαθημα?των στο εξα?μηνο κατα?ρτισης, δεν πρε?πει να υπερβαι?νει το ει?κοσι 20% του συνο?λου των προβλεπομε?νων ωρω?ν κατα?ρτισης.
 4. Σε κα?θε α?λλη περι?πτωση η φοι?τηση χαρακτηρι?ζεται ανεπαρκη?ς.
 5. Ο χαρακτηρισμο?ς της φοι?τησης των καταρτιζομε?νων γι?νεται μετα? τη λη?ξη της διδασκαλι?ας των μαθημα?των του εξαμη?νου και πριν απο? τις τελικε?ς εξετα?σεις. Η Διοι?κηση του ΙΕΚ ανακοινω?νει τα αποτελε?σματα του χαρακτηρισμου? της φοι?τησης στους καταρτιζο?μενους την επομε?νη της λη?ξης της διδασκαλι?ας των μαθημα?των του εξαμη?νου, με σκοπο? να συμμετε?χουν ο?σοι δικαιου?νται στις τελικε?ς εξετα?σεις.
 6. Εα?ν κατα? τη δια?ρκεια του εξαμη?νου, κα?ποιος καταρτιζο?μενος συμπληρω?σει ανα? μα?θημα αριθμο? απουσιω?ν μεγαλυ?τερο ο?σων προβλε?πονται στις παραγρα?φους 2 και 3 του παρο?ντος α?ρθρου, η Διοι?κηση του ΙΕΚ με απο?φαση του Διευθυντη? διακο?πτει πα?ραυτα τη φοι?τηση? του. Σε περι?πτωση καταρτιζο?μενου υπο?χρεου στρατιωτικη?ς θητει?ας, ενημερω?νεται το αρμο?διο Στρατολογικο? Γραφει?ο.
 7. Ο καταρτιζο?μενος δεν ε?χει δικαι?ωμα προσε?λευσης στις τελικε?ς εξετα?σεις του εξαμη?νου κατα?ρτισης των μαθημα?των στα οποι?α η φοι?τηση? του χαρακτηρι?στηκε ως ανεπαρκη?ς. Τα μαθη?ματα αυτα? υποχρεου?ται να παρακολουθη?σει εκ νε?ου, χωρι?ς δικαι?ωμα εγγραφη?ς του στο επο?μενο εξα?μηνο.
 8. Καταρτιζο?μενος στο αρχικο? εξα?μηνο κατα?ρτισης του οποι?ου η φοι?τηση σε ο?λα τα μαθη?ματα χαρακτηρι?ζεται ανεπαρκη?ς, υποχρεου?ται, προκειμε?νου να επανεγγραφει?, να επανεπιλεγει? με τις διαδικασι?ες του παρο?ντος κανονισμου?..

 1.  Ο καταρτιζο?μενος αποφοιτα?, εφο?σον δεν υποχρεου?ται σε επαναπαρακολου?θηση μαθη?ματος, κατα? τα προβλεπο?μενα του ανωτε?ρω α?ρθρου και, η τελικη? βαθμολογι?α του σε κα?θε μα?θημα ει?ναι τουλα?χιστον πε?ντε (5). Επιπλε?ον, στο τε?λος του εξαμη?νου θα πρε?πει να ε?χει συμπληρω?σει τις προβλεπο?μενες ω?ρες κατα?ρτισης καταμερισμε?νες αναλογικα? σε θεωρητικε?ς, εργαστηριακε?ς και μικτε?ς, ο?πως περιγρα?φονται στο αντι?στοιχο ωρολο?γιο προ?γραμμα, ο?πως επι?σης να ε?χει ολοκληρωθει? και η υποχρεωτικη? πρακτικη? α?σκηση.
 2. Εα?ν υστερει? σε ε?να μο?νο μα?θημα, ενω? ο γενικο?ς με?σος ο?ρος βαθμολογι?ας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σε ο?λα τα μαθη?ματα του εξαμη?νου, συμπεριλαμβανομε?νου και αυτου? που υστε?ρησε, ει?ναι τουλα?χιστον ε?ξι (6), ο καταρτιζο?μενος υποχρεου?ται να επανεξεταστει? στο μα?θημα που υστε?ρησε σε επο?μενες εξεταστικε?ς περιο?δους, με?χρις ο?του η νε?α βαθμολογι?α της τελικη?ς εξε?τασης ει?ναι τουλα?χιστον πε?ντε (5).
 3. Σε κα?θε α?λλη περι?πτωση ο καταρτιζο?μενος υποχρεου?ται να παρακολουθη?σει μο?νο τα μαθη?ματα του εξαμη?νου στα οποι?α υστε?ρησε.

 1. Οι καταρτιζο?μενοι, κατα? την αρχικη? εγγραφη? τους στα ΙΕΚ, δημο?σια και ιδιωτικα?, ο?που επιλε?χθηκαν να φοιτη?σουν, λαμβα?νουν γνω?ση του κανονισμου? και της σχετικη?ς νομοθεσι?ας και υπογρα?φουν δη?λωση αποδοχη?ς που θα διε?πει ο?λα τα εξα?μηνα κατα?ρτισης, με την οποι?α δηλω?νουν ο?τι ε?χουν λα?βει γνω?ση των δικαιωμα?των και των υποχρεω?σεων τους, των ωρολογι?ων προγραμμα?των ο?λων των εξαμη?νων καθω?ς και του παρο?ντος Κανονισμου?.
 2. Σχε?διο κειμε?νου του εκπαιδευτικου? συμβολαι?ου καταρτι?ζεται απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εξειδικευ?εται με βα?ση τα ιδιαι?τερα χαρακτηριστικα? και τις εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες των καταρτιζομε?νων.

 

 1. Η διοι?κηση κα?θε ΙΕΚ ασκει?ται:α) απο? τον Διευθυντη?,?β) τον Υποδιευθυντη? και?γ) τη συνε?λευση των διδασκο?ντων.?Ο Διευθυντη?ς και ο Υποδιευθυντη?ς θα πρε?πει να ει?ναι κα?τοχος πτυχι?ου Τριτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης.
 2. Ο διευθυντη?ς που προϊ?σταται του προσωπικου? των ΙΕΚ ει?ναι επιστημονικο?ς - παιδαγωγικο?ς και οικονομικο?ς υπευ?θυνος των ΙΕΚ, αρμο?διος για τα θε?ματα που αφορου?ν την ευ?ρυθμη και αποτελεσματικη? λειτουργι?α αυτω?ν.
 3. Ο διευθυντη?ς των ΙΕΚ ασκει?, ιδι?ως, τις ακο?λουθες αρμοδιο?τητες:α) ευθυ?νεται για τη διοικητικη? λειτουργι?α και την οικονομικη? διαχει?ριση των ΙΕΚ, αφορα? μο?νον τα δημο?σια ΙΕΚ (α?ρθρο 47, παρ. 5 του ν. 4264/2014 (Α? 118)),β) ευθυ?νεται για την τη?ρηση των νο?μων, των εγκυκλι?ων και των αποφα?σεων, που εκδι?δουν τα αρμο?δια ο?ργανα της διοι?κησης,γ) ενημερω?νει και ευθυ?νεται για την ε?γκαιρη και αξιο?πιστη ενημε?ρωση της Διευ?θυνσης Δια Βι?ου Μα?θησης και της Γενικη?ς Γραμματει?ας Δια Βι?ου Μα?θησης, εντυ?πως η? και ηλεκτρονικα?, και συνεργα?ζεται με την Κεντρικη? και τις αρμο?διες Περιφερειακε?ς Διευθυ?νσεις του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των για τη ρυ?θμιση κα?θε λειτουργικου? θε?ματος αρμοδιο?τητα?ς του,δ) ευθυ?νεται για την ε?γκαιρη και αξιο?πιστη τη?ρηση ηλεκτρονικου? αρχει?ου με τα στοιχει?α της οικονομικη?ς λειτουργι?ας των ΙΕΚ, καθω?ς και για την ηλεκτρονικη? ενημε?ρωση των υπηρεσιακω?ν φακε?λων του προσωπικου? τους,ε) ευθυ?νεται για την εφαρμογη? των ειδικω?ν εκπαιδευτικω?ν προγραμμα?των που αφορου?ν σπουδαστε?ς με αναπηρι?ες η? ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες,στ) αναθε?τει στους εκπαιδευτικου?ς των ΙΕΚ συγκεκριμε?νες αρμοδιο?τητες που συνδε?ονται με το γενικο?τερο εκπαιδευτικο? ε?ργο, ο?πως αυτε?ς που σχετι?ζονται με τον επαγγελματικο? προσανατολισμο?, την υλοποι?ηση καινοτο?μων εκπαιδευτικω?ν προγραμμα?των και δρα?σεων, την εργαστηριακη? εκπαι?δευση και την Πρακτικη? Α?σκηση και τη Μαθητει?α των σπουδαστω?ν, την εφαρμογη? προγραμμα?των εισαγωγη?ς και διδακτικη?ς αξιοποι?ησης των νε?ων τεχνολογιω?ν και της πληροφορικη?ς, καθω?ς και τη λειτουργι?α του ΙΕΚ.
 4. Ο διευθυντη?ς ει?ναι πειθαρχικο?ς προι?στα?μενος των δημοσι?ων ΙΕΚ. Η πειθαρχικη? εξουσι?α του προηγου?μενου εδαφι?ου ασκει?ται, για μεν τους εκπαιδευτικου?ς συ?μφωνα τις διατα?ξεις του π.δ. 47/2006 (Α ?48), για δε τους διοικητικου?ς υπαλλη?λους συ?μφωνα με τις σχετικε?ς διατα?ξεις του Κω?δικα Κατα?στασης Δημοσι?ων Πολιτικω?ν Διοικητικω?ν Υπαλλη?λων και Υπαλλη?λων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρω?θηκε με το α?ρθρο πρω?το του ν. 3528/2007 (Α ? 26), ως ισχυ?ουν.
 5. Ο διευθυντη?ς χορηγει? στο προσωπικο? του δημοσι?ου ΙΕΚ που προϊ?σταται τις νο?μιμες α?δειες. Για τη χορη?γηση των ανωτε?ρω αδειω?ν ο διευθυντη?ς ενημερω?νει αυθημερο?ν την οικει?α Δ.Δ.Β.Μ..
 6. Ο διευθυντη?ς του δημο?σιου Ι.Ε.Κ. δεν ασκει? διδακτικα? καθη?κοντα.
 7. Ο διευθυντη?ς του Ι.Ε.Κ., ο?ταν ελλει?πει, απουσια?ζει η? κωλυ?εται, αναπληρω?νεται απο? τον υποδιευθυντη?. Αν ελλει?πει, απουσια?ζει η? κωλυ?εται και ο υποδιευθυντη?ς, το?τε ο διευθυντη?ς αναπληρω?νεται απο? εκπαιδευτικο? που υπηρετει? στα ΙΕΚ και ο οποι?ος ορι?ζεται με απο?φαση του διευθυντη?. Αν στα ΙΕΚ ε?χουν τοποθετηθει? δυ?ο υποδιευθυντε?ς, ο διευθυντη?ς αναπληρω?νεται απο? τον υποδιευθυντη? που ορι?ζεται με απο?φαση? του και σε περι?πτωση που και αυτο?ς ελλει?πει, απουσια?ζει η? κωλυ?εται, απο? τον δευ?τερο υποδιευθυντη?. Αν ελλει?πει, απουσια?ζει η? κωλυ?εται και ο δευ?τερος υποδιευθυντη?ς η? αν προ?κειται για ΙΕΚ, στο οποι?ο δεν τοποθετει?ται υποδιευθυντη?ς, ο διευθυντη?ς αναπληρω?νεται απο? εκπαιδευτικο? που υπηρετει? στα ΙΕΚ, ο οποι?ος ορι?ζεται με απο?φαση? του. Αν για οποιονδη?ποτε λο?γο δεν οριστει? αναπληρωτη?ς, ο διευθυντη?ς αναπληρω?νεται απο? τον αρχαιο?τερο εκπαιδευτικο? των ΙΕΚ.
 8. Ο υποδιευθυντη?ς των ΙΕΚ συνεπικουρει? τον διευθυντη? στην α?σκηση των καθηκο?ντων του και τον αναπληρω?νει. Ο υποδιευθυντη?ς πρε?πει να ε?χει γνω?ση και εμπειρι?α σε διδακτικε?ς μεθο?δους της αρχικη?ς επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης, στην επιμο?ρφωση εκπαιδευτω?ν, να μπορει? να παρακολουθη?σει και να εποπτευ?σει την εκπαιδευτικη? διαδικασι?α, αλλα? και να συντονι?σει τη διαδικασι?α αξιολο?γηση?ς της. Ειδικο?τερα, ο υποδιευθυντη?ς ασκει?, ιδι?ως, τις ακο?λουθες αρμοδιο?τητες:α) μεριμνα? για την υλοποι?ηση του διοικητικου? ε?ργου,β) εκτελει? τις αποφα?σεις του διευθυντη? και της συνε?λευσης των διδασκο?ντων που αφορου?ν σε θε?ματα φοι?τησης των σπουδαστω?ν καιγ) ο?σες α?λλες αρμοδιο?τητες του αναθε?τει ο διευθυντη?ς.
 9. Στα ΙΕΚ που ε?χουν τοποθετηθει? δυ?ο υποδιευθυντε?ς, η κατανομη? των αρμοδιοτη?των μεταξυ? τους γι?νεται με απο?φαση του διευθυντη?. Ο υποδιευθυντη?ς δεν ασκει? διδακτικα? καθη?κοντα παρα? μο?νο σε εξαιρετικε?ς περιπτω?σεις και υ?στερα απο? ε?γκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (α?ρθρο 47, παρ. 6 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).
 10. Σε κα?θε ΙΕΚ λειτουργει? συνε?λευση των διδασκο?ντων, στην οποι?α συμμετε?χουν οι εκπαιδευτικοι? που υπηρετου?ν στη μονα?δα με οποιαδη?ποτε σχε?ση εργασι?ας.
 11. Στο συ?λλογο των διδασκο?ντων προεδρευ?ει ο διευθυντη?ς του ΙΕΚ. Η συνε?λευση των διδασκο?ντων συνεδρια?ζει, τακτικα? η? ε?κτακτα, υ?στερα απο? προ?σκληση του προε?δρου της. Τακτικε?ς συνελευ?σεις πραγματοποιου?νται υποχρεωτικα? πριν απο? την ε?ναρξη του διδακτικου? ε?τους και στο τε?λος κα?θε εξαμη?νου η? τριμη?νου. Η συνε?λευση των διδασκο?ντων συγκαλει?ται ε?κτακτα, ο?ταν το κρι?νει αναγκαι?ο ο προ?εδρος η? το ζητη?σει τουλα?χιστον το ε?να τρι?το των μελω?ν της με ε?γγραφη αι?τηση? του, στην οποι?α προσδιορι?ζει τα θε?ματα για τα οποι?α ζητει?ται η συ?γκληση. Κατα? τα λοιπα? εφαρμο?ζονται οι διατα?ξεις των α?ρθρων 13 ε?ως και 15 του Κω?δικα Διοικητικη?ς Διαδικασι?ας, που κυρω?θηκε με το α?ρθρο πρω?το του ν.2690/1999 (Α ? 45).
 12. Η συνε?λευση των διδασκο?ντων ασκει?, ιδι?ως, τις ακο?λουθες αρμοδιο?τητες:α) συμβα?λλει στη χα?ραξη κατευθυ?νσεων για την εφαρμογη? της εκπαιδευτικη?ς πολιτικη?ς στο επι?πεδο των ΙΕΚ, στην ομαλη? λειτουργι?α τους καθω?ς και στην παιδαγωγικη? διευθε?τηση των σπουδαστικω?ν ζητημα?των,β) διαπιστω?νει και αξιολογει? τις εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες και αξιοποιει? τις δυνατο?τητες συνεργασι?ας ανα?μεσα στο προσωπικο?, τα στελε?χη της εκπαι?δευσης και τους φορει?ς της τοπικη?ς κοινωνι?ας,γ) αποφασι?ζει για θε?ματα φοι?τησης, επι?δοσης και διαγωγη?ς των σπουδαστω?ν καιδ) εισηγει?ται στον διευθυντη? των ΙΕΚ το ει?δος και τη μορφη? της εκπαιδευτικη?ς κατα?ρτισης και επιμο?ρφωσης και συμβα?λλει στην υλοποι?ηση? της

Σε κα?θε ΙΕΚ και με?χρι την πλη?ρη εφαρμογη? του Ειδικου? Πληροφοριακου? Συστη?ματος Καταγραφη?ς των στοιχει?ων των ΙΕΚ, τηρου?νται τα παρακα?τω Υπηρεσιακα? Βιβλι?α:

 1. Πρωτο?κολλο, στο οποι?ο καταχωρου?νται αμε?σως τα πα?σης φυ?σεως εισερχο?μενα και εξερχο?μενα ε?γγραφα, οι πα?σης φυ?σεως εισερχο?μενοι και εξερχο?μενοι τι?τλοι και τα εμπιστευτικα?. Για τα τελευται?α, σημειω?νεται στη στη?λη «περιεχο?μενο εγγρα?φου» η ε?νδειξη Ε.Π. μο?νο, ενω? τηρει?ται ιδιαι?τερος φα?κελος εμπιστευτικω?ν εγγρα?φων.
 2. Μητρω?ο και ευρετη?ριο καταρτιζομε?νων, στο οποι?ο καταχωρου?νται ο?λα τα προβλεπο?μενα στοιχει?α των καταρτιζομε?νων στο ΙΕΚ. Καταχωρου?νται:α) Στοιχει?α Δελτι?ου ταυτο?τητας, η?τοι: επω?νυμο, ο?νομα, ο?νομα πατε?ρα, μητε?ρας, γε?νος, ε?τος γεννη?σεως, Δη?μος στον οποι?ο φε?ρεται εγγεγραμμε?νος ο καταρτιζο?μενος, αριθμο?ς μητρω?ου η? δημοτολογι?ου, τι?τλοι εκπαι?δευσης κ.λπ.β) Στοιχει?α επιδο?σεως, η?τοι γενικη? κατα? μα?θημα εξαμηνιαι?α τελικη? βαθμολογι?α και γενικο?ς με?σος ο?ρος βαθμολογι?ας.
 3. Βιβλι?α φοιτη?σεως καταρτιζομε?νων (απουσιολο?για) και βιβλι?α κυρω?σεων.
 4. Βιβλι?α διδασκομε?νης υ?λης, κατα? τα?ξη η? τμη?μα τα?ξης, στα οποι?α καταχωρει?ται απο? τον διδα?σκοντα η ενο?τητα που διδα?σκεται καθημερινα?.
 5. Βιβλι?α εποπτικω?ν με?σων διδασκαλι?ας & εργαστηριακου? υλικου?: α) Μηχανημα?των, β) Εργαλει?ων μακρα?ς δια?ρκειας, γ) Εργαλει?ων βραχει?ας δια?ρκειας, δ) Εισαγωγη?ς αναλωσι?μου υλικου?.
 6. Βιβλι?ο πρα?ξεων (Μο?νο για τα Δημο?σια ΙΕΚ).
 7. Παρουσιολο?γιο Εκπαιδευτω?ν.?8. Φα?κελος στοιχει?ων Εκπαιδευτη?.

Σε κα?θε ΙΕΚ και με?χρι την πλη?ρη εφαρμογη? του Ειδικου? Πληροφοριακου? Συστη?ματος Καταγραφη?ς των στοιχει?ων των ΙΕΚ, τηρου?νται τα παραπα?νω Υπηρεσιακα? ε?ντυπα. Τα βιβλι?α και ε?ντυπα ει?ναι δυνατο?ν να τηρου?νται με μηχανογραφικο? συ?στημα εφο?σον ε?χει εξασφαλιστει? η υ?παρξη αντιγρα?φων ασφαλει?ας σε ε?ντυπη (εκτυπωμε?νη) και ηλεκτρονικη? μορφη?.
Τα βιβλι?α φυλλομετρου?νται και φε?ρουν σφραγι?δα και υπογραφη? απο? τον Διευθυντη? του Ι.Ε.Κ...

 1. Τα Ιδιωτικα? ΙΕΚ, υποχρεου?νται να αποστε?λλουν στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. α) συγκεντρωτικη? κατα?σταση ειδικοτη?των με το συ?νολο των εγγραφε?ντων ανα? ειδικο?τητα και συνολικα? καθω?ς και τις καταστα?σεις αποτελεσμα?των φοι?τησης, σε ηλεκτρονικη? και ε?ντυπη μορφη?, το αργο?τερο εντο?ς 10 ημερω?ν απο? την ε?ναρξη και λη?ξη της κατα?ρτισης αντι?στοιχα,β) τα στοιχει?α κατα?ρτισης για κα?θε Τμη?μα, το αργο?τερο ει?κοσι (20) ημε?ρες μετα? την ε?ναρξη μαθημα?των του τμη?ματος ο?πως:i) καταστα?σεις προγραμμα?των χρη?σης αιθουσω?ν και εκπαιδευτω?ν και ωρολο?γιο προ?γραμμα τρε?χοντος εξαμη?νου,ii) καταστα?σεις καταρτιζομε?νων ανα? τμη?μα και ειδικο?τητα,γ) τις βεβαιω?σεις εγγραφη?ς αλλοδαπω?ν, τις βεβαιω?σεις φοι?τησης (σπουδω?ν), τα πιστοποιητικα? στρατολογι?ας και τις βεβαιω?σεις επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης (Β.Ε.Κ.) προς θεω?ρηση.
 2. Στα ανωτε?ρω ε?γγραφα δεν θα γι?νεται η θεω?ρηση απο? τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., εφο?σον το Ι.Ι.Ε.Κ. δεν ε?χει αποστει?λει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. καταστα?σεις καταρτιζομε?νων ανα? ειδικο?τητα και τμη?μα, συμπληρωμε?νες με τα παρακα?τω στοιχει?α : Αρ. Μητρω?ου Καταρτιζομε?νου, Ονοματεπω?νυμο, Πατρω?νυμο, Ειδικο?τητα, Τι?τλος εισο?δου, Παρατηρη?σεις (αλλοδαπο?ς, ομογενη?ς, κατα?ταξη, μετεγγραφη?, γεν. λυ?κειο κ.λπ.).
 3. Πριν το πε?ρας των ει?κοσι (20) ημερω?ν θα θεωρου?νται ατομικε?ς βεβαιω?σεις κατα? περι?πτωση.
 4. Με απο?φαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. θα διευκρινι?ζονται οι αναγκαι?ες λεπτομε?ρειες του παρο?ντος α?ρθρου.

 1. Για την καταγραφη? ο?λων των στοιχει?ων κατα?ρτισης, τηρει?ται πληροφοριακο? συ?στημα στο οποι?ο τα ΙΕΚ υποχρεου?νται να καταγρα?φουν τα στοιχει?α της διαδικασι?ας κατα?ρτισης. Το πληροφοριακο? συ?στημα εφαρμο?ζεται πιλοτικα? ε?ως και τον Ιου?νιο του 2014 και τον Σεπτε?μβριο του 2014 α?ρχεται πλη?ρως η εφαρμογη? του αντικαθιστω?ντας τα ε?ντυπα του α?ρθρου 25 του παρο?ντος.
 2. Μετα? την ολοκλη?ρωση του εξαμη?νου και το αργο?τερο ε?ως και δεκαπε?ντε (15) ημε?ρες μετα?, θα πρε?πει να ε?χει ολοκληρωθει? η καταγραφη? των στοιχει?ων στο πληροφοριακο? συ?στημα.

Οι σπουδαστε?ς των ΙΕΚ που κατα? τη δημοσι?ευση του παρο?ντος ε?χουν ολοκληρω?σει φοι?τηση δια?ρκειας ενο?ς (1) εξαμη?νου σε ειδικο?τητες που καταργου?νται με τις ρυθμι?σεις του ν. 4186/2013, συνεχι?ζουν τη φοι?τηση σε αυτε?ς ε?ως και την ολοκλη?ρωση? τους.

Οι ο?ροι που περιε?χονται στην παρου?σα ε?χουν την ε?ννοια που τους αποδι?δεται στο α?ρθρο 2 του Ν. 3879/2010 (Α ?163) και στα α?ρθρα 17 ε?ως 27, 31, 38, 44 και 47 του Ν. 4186/2013 (Α ? 193).

 1. Η ισχυ?ς της παρου?σας απο?φασης αρχι?ζει απο? τη δημοσι?ευση της στην Εφημερι?δα της Κυβερνη?σεως.
 2. Οι διατα?ξεις του α?ρθρου 8 §1), §2) και §4) θα τεθου?ν σε εφαρμογη? με την ισχυ? του Μητρω?ου Εκπαιδευτω?ν Ενηλι?κων (Β 2844/23.10.2012) και (Ν.4115/2013 παρ.3 αρ.21, Α ? 24, τροποποι?ηση §4 αρ.38 Ν.4186/2013).
 3. Οι διατα?ξεις του α?ρθρου 2 του παρο?ντος θα τεθου?ν σε εφαρμογη? με τη θε?ση σε ισχυ? του Εθνικου? Πλαισι?ου Προσο?ντων και την αναμο?ρφωση του περιεχομε?νου των Προγραμμα?των Σπουδω?ν (Οδηγοι? Σπουδω?ν και Τεχνικα? Εγχειρι?δια).
 4. Καταργει?ται η υπ? αριθμ. Υ.Α. 12081/21-10-2013 (Β? 2708/24-10-2013). Η παρου?σα να δημοσιευτει? στην Εφημερι?δα της Κυβερνη?σεως.

Online Υποβολή Ερωτημάτων-Αιτήσεων


Online Υποβολή Ερωτήματος-Αίτησης

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση online 

Γκαλερί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί μας για να δείτε τους χώρους που γίνονται τα μαθήματα.Στο υλικό μπορείτε επίσης να δείτε τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει το ΙΕΚ μας.